Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
 • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji.
 • Od 1 czerwca br. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów.
 • Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być indywidualne lub grupowe. Decyzję  o formie konsultacji podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne  i kadrowe.
 • Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.
 • Konsultacje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, z którym zostają zapoznani uczniowie i rodzice. Harmonogram zamieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz przesyła rodzicom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez  e- mail.
 • Konsultacje obejmują wszystkie przedmioty.
 • W przypadku uczniów klas ósmych konsultacje obejmują w pierwszej kolejności te przedmioty,  z których od 16 do18 czerwca uczniowie będą zdawać egzamin ósmoklasisty.
 • Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Wymiar określa harmonogram, o którym mowa w ust. 5.
 • Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali zajęcia  w poszczególnych klasach przed dniem 12 marca 2020 r.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego, niż określony w ust. 9,  nauczyciela do prowadzenia konsultacji.
 • Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują rodzice.
 • Wychowawcy klas pozyskują od rodziców informacje, którzy uczniowie będą brali udział  w zajęciach.
 • Szczegółową procedurę organizacji konsultacji oraz warunki bezpiecznego pobytu na terenie szkoły podczas organizacji zajęć  ustali dyrektor szkoły.