Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Na zajęcia przychodzą uczniowie, którzy zgłosili nauczycielowi chęć wzięcia udziału w konsultacjach.
 • Uczniowie przestrzegają wyznaczonej przez nauczyciela godziny przybycia na zajęcia i opuszczają szkołę niezwłocznie po ich zakończeniu.
 • Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, oraz obowiązek dezynfekowania rąk.
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sali lekcyjnej po zajęciu miejsc w ławkach.
 • Uczeń, przychodzący po raz pierwszy na zajęcia, przynosi pisemną zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała. Każdorazowo, po przyjściu ucznia na zajęcia, nauczyciel mierzy mu temperaturę. Jeżeli temperatura jest podwyższona, uczeń nie będzie mógł wejść do budynku szkolnego (wróci do domu).
 • Uczeń ma prawo przebywać w ściśle określonych pomieszczeniach: w korytarzu, szatni, toalecie i wyznaczonej sali lekcyjnej.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m   Uczeń siedzi sam w jednej ławce.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Na terenie szkoły uczeń ma obowiązek zachowywania dystansu społecznego (2 m) względem innych osób.
 • Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zakazu korzystania z placu zabaw i boiska szkolnego.
 • Szkoła nie udostępnia wody do picia. Uczeń może pić płyny i jeść posiłek przyniesiony z domu.
 • Korzystanie z biblioteki, szatni określają odpowiednie regulaminy podane do wiadomości na stronie internetowej oraz w budynku  Szkoły (przy wejściu).

 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

Ja, niżej podpisany/-a, rodzic (prawny opiekun) dziecka ………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka), uczęszczającego do  Szkoły Podstawowej  w Szczereżu

 wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez nauczyciela (opiekuna grupy przedszkolnej) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, w szczególności w razie wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych.

……………………………………………………                                                                     ……………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                           (podpis rodzica/opiekuna)