Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

Temat: Nauki przyrodnicze od kuchni. „Samodzielnie przeprowadzony eksperyment mówi więcej niż najlepszy opis w książce lub filmik znaleziony na YouTube” - słowa te wypowiedziane przez jednego z profesorów chemii dobrze odzwierciedlają założenia koncepcji pedagogicznej Johna Deweya, którego hasło przewodnie brzmiało „uczenie się przez działanie”. Zajęcia praktyczne były w szkole Deweya punktem wyjścia; osi, wokół której narastała stopniowo wiedza dzieci o rzeczywistości i zjawiskach przyrody. Zainteresowanie ucznia wypływało z jego działalności i się z nią harmonijnie łączy. Przez działanie uczeń rozwijał samodzielnie myślenie. Według założeń Deweya doświadczenie jest źródłem zdobywania       i weryfikowania wiedzy. Dewey wychodził z założenia, że jeśli świat nie jest zakończony  i gotowy ale ciągle zmieniającą się rzeczywistością – to człowiek jest stale rozwijająca się istotą. Jego rozwój odbywa się przez jego własne działanie. Poprzez to działanie poznaje świat i zmienia go. Innowacja ta ma za zadanie wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych – posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym, planowania oraz realizację eksperymentów, dbania o bezpieczeństwo swoje i innych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi  i substancjami niebezpiecznymi z życia codziennego. Zajęcia odbywały się w formie doświadczeń chemicznych co ułatwiło poznanie tej trudnej dyscypliny nauki a jednocześnie uwrażliwia uczniów na potrzeby środowiska oraz pobudziło do działania na rzecz kształtowania ochrony środowiska naturalnego. W ramach realizacji innowacji uczniowie zdobyli umiejętności praktyczne. Zajęcia ułatwią uczniom zdanie egzaminu po Szkole Podstawowej oraz przygotują do przemyślanego i właściwego wyboru na dalszym etapie edukacji, jednocześnie pozwoliło na bezpieczne wykorzystanie różnorodnych substancji dostępnych na wolnym rynku.

Była to innowacja o charakterze programowym. Przyrodnicze Koło Zainteresowań dla uczniów chętnych. Zamysłem zajęć było przeprowadzanie bezpiecznych doświadczeń, samodzielnie przez wszystkich uczniów, jedynie pod okiem nauczyciela, następnie ich opisanie, zanotowanie obserwacji oraz wyciągnięcie wniosków. Jest to bardzo skuteczna forma zdobywania wiedzy i umiejętności, efektem której były bardzo cenne merytorycznie prace opisowe, referaty, doświadczenia własne i bardzo atrakcyjne wizualnie prezentacje multimedialne uczniów. Program innowacji adresowany był do klasy IV-VIII w roku szkolnym 2019/2020. Innowacja opracowana jest w oparciu o „Program nauczania chemii w Szkole Podstawowej. Świat Chemii”, „Program nauczania biologii w Szkole Podstawowej. Puls Życia”, „Program nauczania przyrody. Tajemnice przyrody”, „Program nauczania fizyki. Spotkania          z fizyką”. Dobór treści innowacji jest zgodny z podstawą programową. Zajęcia odbywać się         w małej grupie (max.15 osób) w formie laboratorium.

Wybrane tematy przeprowadzonych doświadczeń:

 • Jaki odczyn ma cytryna?
 • Nie do końca pełna butelka.
 • Jak zrobić guzik z mleka?
 • Czyścioch.
 • Piankowy wąż.
 • Kiedy jajko pływa, a kiedy tonie?
 • Co dalej tryśnie?
 • Wskaźniki kwasowo-zasadowe
 • Spalanie magnezu, siarki i węgla.
 • Badanie gęstości wody i oleju.
 • Sporządzanie mieszanin i rozdzielanie ich na składniki.
 • Porównanie aktywności chemicznej metali
 • Badanie składu powietrza
 • Wykrywanie obecności tlenku węgla(IV)
 • W jaki sposób można otrzymać wodór?
 • Na czym polega zjawisko dyfuzji?
 • Rozpuszczanie substancji w wodzie
 • Otrzymywanie wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą
 • Otrzymywanie wodorotlenku wapnia w reakcji tlenku wapnia z wodą
 • Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i wodorotlenku glinu z odpowiednich chlorków i wodorotlenku sodu.
 • Jak otrzymać kwas siarkowy(IV)?
 • Jakie właściwości ma kwas siarkowy(VI)?
 • Jakie właściwości ma kwas azotowy(V)?
 • Jak otrzymać kwas fosforowy(V)?
 • Czy sole dobrze rozpuszczają się w wodzie?
 • Otrzymywanie soli przez działanie kwasem na zasadę.
 • Reakcja magnezu z kwasem chlorowodorowym.
 • Reakcja tlenku magnezu i tlenku miedzi(II) z kwasem chlorowodorowym.
 • Reakcja tlenku węgla(IV) z wodą wapienną.
 • Reakcja azotanu(V) srebra(I) z kwasem chlorowodorowym
 • Reakcja siarczanu(VI) sodu z wodą wapienną
 • Spalanie butanu.
 • Badanie właściwości benzyny.
 • Badanie właściwości etanolu - zjawisko kontrakcji.
 • Jak można zbadać właściwości kwasu etanowego?
 • Reakcja kwasu etanowego z magnezem
 • Reakcja kwasu etanowego z zasadą sodową.
 • Reakcja kwasu etanowego z tlenkiem miedzi(II)
 • Reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową

CELE INNOWACJI:

 • rozbudzanie pasji do nauk przyrodniczych
 • kształtowanie osobowości uczniów
 • inspirowanie uczniów do odkrywania świata w niekonwencjonalny sposób
 • zainspirowanie uczniów do kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz samodzielnej pracy
 • umożliwienie uczniom praktycznego podejścia do nauki
 • stwarzanie sytuacji, w których uczeń może osiągnąć sukces (wiara we własne możliwości) lub zaakceptować ewentualne niepowodzenia
 • kształtowanie umiejętności planowania, eksperymentowania, wnioskowania, przewidywania efektów doświadczeń a także ponoszenie konsekwencji swoich działań
 • kształtowanie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy
 • inspirowanie do samodzielnego formułowania i uzasadniania opinii i sądów na podstawie posiadanych informacji
 • przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz jego ochrony

Prezentacja wykonana przez uczniów: https://view.genial.ly/5eee2e2003dcf70d91737378 https://view.genial.ly/5eee2e2003dcf70d91737378