Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

Szkoła Podstawowa w Szczereżu zaprasza uczniów Waszej Szkoły do uczestnictwa  w XVII Gminnym Konkursie Ortograficznym.

 

REGULAMIN

XVII EDYCJA KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

           DLA UCZNIÓW I ETAPU EDUKACYJNEGO

GMINY ŁĄCKO

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII

                                                                                 

I.CELE KONKURSU:    

    

 • syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania,
 • uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej,
 • kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej,
 • oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych                  ( test, konkurs, egzamin),
 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów I etapu edukacyjnego,
 • wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”, umożliwienie uczniom osiągania sukcesu.
 1. PRZEBIEG KONKURSU:
 1. Konkurs odbędzie się 09 kwietnia 2019r. (wtorek), godz.9.00.
 2. Do konkursu należy zgłosić 1 uczestnika każdej klasy III wyłonionego  w szkolnym konkursie   w terminie do 28 marca 2019r.

     (wg Karty zgłoszenia, zał. Nr 1 do Regulaminu).

 1. Każdy uczestnik konkursu pisze dyktando i rozwiązuje zestaw ćwiczeń   sprawdzający wybrane umiejętności oraz wiedzę z zakresu ortografii w edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z nową podstawą programową.
 2. Na rozwiązanie zadań przeznacza się 45 minut.
 1. Prace konkursowe pod względem poprawności ortograficznej sprawdzi komisja składająca się z organizatorów konkursu oraz nauczycieli polonistów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół Gminy Łącko.
 2. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu.
 3. Zwycięzca otrzymuje zaszczytny tytuł " Mistrza Ortografii".
 4. Organizatorzy przewidują dla uczestników konkursu dyplomy i nagrody  

         rzeczowe, nauczyciele – opiekunowie otrzymają podziękowania.

 1. Wręczenie dyplomów, nagród nastąpi w dniu odbywania się konkursu

     (tj. 09 kwietnia  2019r. w Szkole Podstawowej w Szczereżu).

III. FORMA ZADAŃ I OBOWIĄZUJACE ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:                                                                                  

   

Zadania konkursowe składają się m.in. z:                                                                                             

-rozsypanek literowych, sylabowych, wyrazowych,                                                                                                            

-zadań porządkujących wyrazy wg określonych kryteriów,                                                                                

 - zagadek, krzyżówek, rebusów, wyrazów zawierających luki.                                                                  

    Przygotowując uczniów należy uwzględnić następujące zagadnienia programowe:              

-pisownię wyrazów ze zmiękczeniami,                                                                                            

-pisownię wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h,                                                                                                                 

-pisownię wyrazów z ,,ó” wymiennym i niewymiennym,                                                                                      

-pisownię wyrazów z końcówką :–ów, - ówka, -unek, -uje,

                                                                                                      

III.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Szczegółowe informacje, dotyczące przebiegu konkursu ortograficznego, można uzyskać w Szkole Podstawowej w Szczereżu; 0-18-444-63-36.
 2. Informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej szkoły; www.spszczerez.pl

                                                                                          

                                                                                

                                                                                 Organizatorzy:

.                                                                                Dyrektor Szkoły mgr Danuta Postrożny

                                                                                 Nauczyciele Szkoły Podstawowej                  

                                                                                    w Szczereżu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

     Karta zgłoszenia uczestników

Szkoła Podstawowa w .................................................................................................................

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu

1.

     

2.

     

..............................................                                         ..............................................................

(miejscowość, data)                                                      (pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły)

 

 

                                                

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

……..…………………………………………………………....................................................                                                   (nazwa i adres placówki )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………...................................................... ………………                                              

                                           (imię i nazwisko uczestnika)

zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych          (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

       Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm). Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej szkoły w Szczereżu.  

                                                                                                      

                                                                                 ……………………………………………

                                                                                 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego