Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Na zajęcia przychodzą uczniowie, którzy zgłosili nauczycielowi chęć wzięcia udziału w konsultacjach.
 • Uczniowie przestrzegają wyznaczonej przez nauczyciela godziny przybycia na zajęcia i opuszczają szkołę niezwłocznie po ich zakończeniu.
 • Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, oraz obowiązek dezynfekowania rąk.
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sali lekcyjnej po zajęciu miejsc w ławkach.
 • Uczeń, przychodzący po raz pierwszy na zajęcia, przynosi pisemną zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała. Każdorazowo, po przyjściu ucznia na zajęcia, nauczyciel mierzy mu temperaturę. Jeżeli temperatura jest podwyższona, uczeń nie będzie mógł wejść do budynku szkolnego (wróci do domu).
 • Uczeń ma prawo przebywać w ściśle określonych pomieszczeniach: w korytarzu, szatni, toalecie i wyznaczonej sali lekcyjnej.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m   Uczeń siedzi sam w jednej ławce.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Na terenie szkoły uczeń ma obowiązek zachowywania dystansu społecznego (2 m) względem innych osób.
 • Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zakazu korzystania z placu zabaw i boiska szkolnego.
 • Szkoła nie udostępnia wody do picia. Uczeń może pić płyny i jeść posiłek przyniesiony z domu.
 • Korzystanie z biblioteki, szatni określają odpowiednie regulaminy podane do wiadomości na stronie internetowej oraz w budynku  Szkoły (przy wejściu).

 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

Ja, niżej podpisany/-a, rodzic (prawny opiekun) dziecka ………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka), uczęszczającego do  Szkoły Podstawowej  w Szczereżu

 wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez nauczyciela (opiekuna grupy przedszkolnej) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, w szczególności w razie wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych.

……………………………………………………                                                                     ……………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                           (podpis rodzica/opiekuna)

 • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji.
 • Od 1 czerwca br. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów.
 • Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być indywidualne lub grupowe. Decyzję  o formie konsultacji podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne  i kadrowe.
 • Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.
 • Konsultacje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, z którym zostają zapoznani uczniowie i rodzice. Harmonogram zamieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz przesyła rodzicom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez  e- mail.
 • Konsultacje obejmują wszystkie przedmioty.
 • W przypadku uczniów klas ósmych konsultacje obejmują w pierwszej kolejności te przedmioty,  z których od 16 do18 czerwca uczniowie będą zdawać egzamin ósmoklasisty.
 • Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Wymiar określa harmonogram, o którym mowa w ust. 5.
 • Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali zajęcia  w poszczególnych klasach przed dniem 12 marca 2020 r.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego, niż określony w ust. 9,  nauczyciela do prowadzenia konsultacji.
 • Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują rodzice.
 • Wychowawcy klas pozyskują od rodziców informacje, którzy uczniowie będą brali udział  w zajęciach.
 • Szczegółową procedurę organizacji konsultacji oraz warunki bezpiecznego pobytu na terenie szkoły podczas organizacji zajęć  ustali dyrektor szkoły.

 

 • Od 25 maja br. uczniowie korzystający z konsultacji mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
 • Zaleca się, aby podczas korzystania z księgozbioru używać jednorazowych rękawic.
 • Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem, ustala godziny pracy biblioteki, uwzględniając potrzeby uczniów i nauczycieli.
 • W okresie od 25 maja br. obowiązuje regulamin korzystania z biblioteki, opracowany przez nauczyciela bibliotekarza.    Regulamin uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania z księgozbioru i multimediów.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

1.Organizacja  pracy biblioteki  zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.                                                                   

 2.Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.                                                                 

3.Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą e-maila. przyjmuje zapisy na książki.                                                                                                     

4.Czytelnik rezerwuje książkę i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu przez bibliotekarza.

Informacje o terminie i odbiorze książki ustala w porozumieniu z czytelnikiem e-mailowo lub telefonicznie.

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1.      Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki.  Według poniższego harmonogramu.

2.      Bibliotekarz powiadomi uczniów/rodziców poprzez umieszczenie na stronie szkoły    możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.

3.      Do biblioteki należy zwrócić podręczniki w kompletach i książki w nienaruszonym stanie tj. usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.

4.      Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.

5.      Książki będą zwracane i wydawane w sali nr 4 w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.

6.      Przyniesione przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowanym, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Po każdym czytelniku będzie dezynfekowany blat stołu.

7.      Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.

8.      Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem  (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.

9.      Książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane do folii ochronnej.

10.  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.

11.  W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Biblioteka jest czynna.

W każdy poniedziałek od  8.30 do 10.30.                                                          

  W każdą środę od godz. 8.30 do 11.30.

Zwrot podręczników i książek odbędzie się 22 czerwca w poniedziałek według następującego harmonogramu

Klasy I – III            - od godz.   8.30  -   9.30                                                     

Klasy IV – VI         - od godz.   9.30   - 10.30                                                       

Klasy VII – VIII    – od godz. 10.30   –11.30

Prosi się o stosowanie się do powyższego harmonogramu, aby uniknąć grupowania się czytelników.

W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń  i zwrotów bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom  swój adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i telefoniczny 576054178.

24.05.2020r.

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

W trakcie  rozmów nauczycieli z rodzicami ustalono, iż konsultacje dla uczniów kl. VIII odbywać się będą  :

- wtorek- język polski w godz. od  9,00 do 9, 45  i 10,15 do 11,00

- środa – matematyka w godz. od  9,00 do 9, 45  i 10,15 do 11,00

- czwartek- język angielski  w godz. od  9,00 do 9, 45  i 10,15 do 11,00

 

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Harmonogram zostanie opracowany w ostatnim tygodniu maja i podany do wiadomości.

 

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.