Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

Dnia 22 maja 2019 roku,  odbyła się wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy IV, V oraz kilku uczniów klasy VI. Pierwszym obiektem, który podziwiali uczniowie była Jaskinia Łokietka. Uczniowie mogli tam zobaczyć wspaniałe stalagmity oraz stalaktyty. Kolejnym celem wędrówki, był zamek Pieskowej Skały, gdzie uczniowie  zwiedzali dziedziniec zamku oraz mieli możliwość zobaczenia ogrodu renesansowego typu włoskiego. W drodze powrotnej podziwialiśmy Maczugę Herkulesa.

      

 

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z ROCZNICĄ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Trzeci Maja radością wiosenną

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał.

Sztandarami biało- czerwonymi

umaiła się Rzeczpospolita.”

            Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczereżu upamiętnili kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, biorąc udział w montażu słowno- muzycznym. Przybliżał on wydarzenia z historii Polski sprzed 228 lat, kiedy to weszła w życie ustawa określająca zasady rządzenia w państwie- druga na świecie i pierwsza w Europie.

            Ta nietypowa lekcja historii urozmaicona była pieśniami patriotycznymi, wykonanymi przez solistów z naszej szkoły oraz prezentacją multimedialną. Doniosły nastrój wydarzenia podkreślały wiersze mówiące o umiłowaniu ojczyzny i symboli narodowych. Przypominały one również, jak ważną wartością jest wolność, o którą trzeba dbać.

 

                       Dnia 09 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej odbył się po raz XVII Gminny Konkurs Ortograficzny „I Ty możesz zostać mistrzem ortografii”.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów ze szkół z Gminy Łącko tj. Jazowska, Kadczy, Kicznia, Łącka, Maszkowic, Obidzy, Szczereża, Zabrzeży, Czarnego Potoka, Zagorzyna i Zarzecza.

              

     Komisja składająca się z nauczycieli polonistów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, powołana została z różnych szkół biorących udział                       w konkursie:

Przewodnicząca – pani mgr Maria Gorczowska

                         - pani mgr Halina Kozik

                        - pani mgr Stanisława Gawlik

                           - pani Renata Sady

                           - mgr Maria Pancerz

                           - mgr Maria Kramarczyk

                          

kierując się kryterium przyjętym w regulaminie przyznała następujące miejsca:

  

Mistrz Ortografii   - I miejsce – Agnieszka Kaleniecki

 

II miejsce – Amelia Janc

 

III miejsce - Zuzanna Biel

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali poczęstunek, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

W Gminnym Konkursie Gadek Ludowych i Poezji Regionalnej w GOK-u w Łącku nasi uczniowie zajęli następujące miejsca.

Z klasy VI

 - Anita Wojnarowska -   wyróżnienie                                                                                                                            

 -   Weronika Bawełkiewicz- II miejsce                                                                                                                     

Z kl.VII-VIII  

- Tomasz Wojnarowski – II miejsce

 - Natalia Postrożny

Zwycięzcom gratulujemy!!!!    

                                                                                   

22 marca w naszej szkole odbył się przegląd poezji ludowej i gadek ludowych. W konkursie wzięli chętni uczniowie ze wszystkich klas oraz z oddziału przedszkolnego naszej szkoły.Celem tego konkursu było upowszechnienie gwary regionalnej, prezentacja umiejętności recytatorskich oraz wyłonienie zwycięzców klas IV-VIII, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych w GOK-u w Łącku.

Szkoła Podstawowa w Szczereżu zaprasza uczniów Waszej Szkoły do uczestnictwa  w XVII Gminnym Konkursie Ortograficznym.

 

REGULAMIN

XVII EDYCJA KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

           DLA UCZNIÓW I ETAPU EDUKACYJNEGO

GMINY ŁĄCKO

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII

                                                                                 

I.CELE KONKURSU:    

    

 • syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania,
 • uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej,
 • kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej,
 • oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych                  ( test, konkurs, egzamin),
 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów I etapu edukacyjnego,
 • wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”, umożliwienie uczniom osiągania sukcesu.
 1. PRZEBIEG KONKURSU:
 1. Konkurs odbędzie się 09 kwietnia 2019r. (wtorek), godz.9.00.
 2. Do konkursu należy zgłosić 1 uczestnika każdej klasy III wyłonionego  w szkolnym konkursie   w terminie do 28 marca 2019r.

     (wg Karty zgłoszenia, zał. Nr 1 do Regulaminu).

 1. Każdy uczestnik konkursu pisze dyktando i rozwiązuje zestaw ćwiczeń   sprawdzający wybrane umiejętności oraz wiedzę z zakresu ortografii w edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z nową podstawą programową.
 2. Na rozwiązanie zadań przeznacza się 45 minut.
 1. Prace konkursowe pod względem poprawności ortograficznej sprawdzi komisja składająca się z organizatorów konkursu oraz nauczycieli polonistów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół Gminy Łącko.
 2. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu.
 3. Zwycięzca otrzymuje zaszczytny tytuł " Mistrza Ortografii".
 4. Organizatorzy przewidują dla uczestników konkursu dyplomy i nagrody  

         rzeczowe, nauczyciele – opiekunowie otrzymają podziękowania.

 1. Wręczenie dyplomów, nagród nastąpi w dniu odbywania się konkursu

     (tj. 09 kwietnia  2019r. w Szkole Podstawowej w Szczereżu).

III. FORMA ZADAŃ I OBOWIĄZUJACE ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:                                                                                  

   

Zadania konkursowe składają się m.in. z:                                                                                             

-rozsypanek literowych, sylabowych, wyrazowych,                                                                                                            

-zadań porządkujących wyrazy wg określonych kryteriów,                                                                                

 - zagadek, krzyżówek, rebusów, wyrazów zawierających luki.                                                                  

    Przygotowując uczniów należy uwzględnić następujące zagadnienia programowe:              

-pisownię wyrazów ze zmiękczeniami,                                                                                            

-pisownię wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h,                                                                                                                 

-pisownię wyrazów z ,,ó” wymiennym i niewymiennym,                                                                                      

-pisownię wyrazów z końcówką :–ów, - ówka, -unek, -uje,

                                                                                                      

III.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Szczegółowe informacje, dotyczące przebiegu konkursu ortograficznego, można uzyskać w Szkole Podstawowej w Szczereżu; 0-18-444-63-36.
 2. Informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej szkoły; www.spszczerez.pl

                                                                                          

                                                                                

                                                                                 Organizatorzy:

.                                                                                Dyrektor Szkoły mgr Danuta Postrożny

                                                                                 Nauczyciele Szkoły Podstawowej                  

                                                                                    w Szczereżu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

     Karta zgłoszenia uczestników

Szkoła Podstawowa w .................................................................................................................

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu

1.

     

2.

     

..............................................                                         ..............................................................

(miejscowość, data)                                                      (pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły)

 

 

                                                

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

……..…………………………………………………………....................................................                                                   (nazwa i adres placówki )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………...................................................... ………………                                              

                                           (imię i nazwisko uczestnika)

zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych          (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

       Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm). Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej szkoły w Szczereżu.  

                                                                                                      

                                                                                 ……………………………………………

                                                                                 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego