Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

WYCIECZKA DO SANDOMIERZA ZOSTAŁA ODWOŁANA.

ŚRODKI PIENIĘŻNE, KTÓRE ZOSTAŁY WPŁACONE PRZEZ RODZICÓW ZOSTANĄ ZWRÓCONE W NAJBLIŻSZYM MOŻLIWYM CZASIE.

                                      Ocenie podlegają:

 • Systematyczność prowadzenia zeszytu przedmiotowego- uczeń zapisuje w danym dniu, kiedy ma lekcje: temat, datę, polecenia nauczyciela, wysłane przykłady lub ważne informacje z podręcznika jeśli wskaże je nauczyciel.
 • Pisemne zadania domowe: brak zadań będzie odnotowany przez nauczyciela kropką,   wykonane  zadanie będzie oceniane lub odnotowane za pomocą znaku +(5 plusów -ocena bardzo dobra)
 • Krótkie testy : typu - wybierz a b c d, prawda fałsz, uporządkuj chronologicznie – będą oceniane procentowo, według szkolnego systemu oceniania
 • Zadanie i ćwiczenia wykonywane na kartach pracy, w zeszytach ćwiczeń i przesyłane nauczycielom.
 • Sprawdziany z poszczególnych przedmiotów będą po każdym dziale, odbywać się będą o wyznaczonej przez nauczyciela porze wkreślonej przez niego formie.

Odpowiedź zwrotna nauczyciela będzie polegać na przesłaniu wyniku pracy na  podanego maila ( np. źle w zad 2 ,zamiast b- c; oceny z recenzją; wyniku procentowego i wynikającej z tego oceny; odesłaniem całej pracy z naniesionymi poprawkami i oceną).

 • Fotografie, filmiki dokumentujące wykonane projekty, prace plastyczne itp.
 • Wypowiedzi ustne (w miarę możliwości technicznych)

 Wszystkie prace dzieci będą gromadzone w teczkach i po ustaniu kwarantanny będą udostępnione rodzicom do wglądu .

Ocena zachowania odzwierciedli aktywność uczniów, systematyczność wykonywania zadawanych prac, zaangażowanie w naukę online.

Informacja dla rodziców dotycząca pracy uczniów i ocen będzie przekazywana  drogą kontakt e-mailową lub telefoniczną.

 1.Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2.Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4.Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5.Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6.Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej Szkole jest prowadzona akcja

„Odchudzanie” tornistrów

Cel działań: Przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci.

 1. Ważenia dzieci i tornistrów. Ustalanie wagi tornistra odpowiedniej do wagi dziecka.
 1. Przygotowanie miejsca w salach lekcyjnych na zbędne do zabrania do domu (w danym dniu) książki , pomoce itd.
 1. Uświadomienie problemu rodzicom – czuwanie nad zawartością tornistrów dzieci (rozmowy w trakcie spotkań, informacja na gazetce szkolnej).
 1. Rozmowy z uczniami na temat szkodliwości noszenia zbyt ciężkich plecaków: godziny wychowawcze, edukacja pro-zdrowotna.
 1. Pogadanka z pielęgniarką szkolną na w/w temat.
 1. Informowanie na bieżąco rodzica, że jego dziecko nosi zbyt ciężki tornister.
 1. Monitorowanie przez wychowawców ciężaru tornistrów uczniów.

Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym

2018/2019

         

* 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

* Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

* Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

* Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.