Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

SPIS TREŚCI

Spis treści.....................................................................................................1

Podstawa prawna ........................................................................................2

Rozdział I

Postanowienia ogólne. Nazwa i typ szkoły................................................. 4

Rozdział II

Cele i zadania szkoły....................................................................................6

Rozdział III

Organy szkoły..............................................................................................16

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły.............................................................................23

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.........................................................52

Rozdział VI

Szczegółowe warunki i sposób  oceniania wewnątrzszkolnego uczniów...................................................................................................... 59

Rozdział VII

Uczniowie szkoły. Rodzaje  nagród i kar ………………………………..85

Rozdział VIII

Zasady rekrutacji ……………………………………………………….. 90

Rozdział IX

Postanowienia końcowe………………………………………………… 92

 

Na podstawie:

Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);

Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania                                   i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);

Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);

Rozporządzenia MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1117)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).

Rozdział I

Nazwa i typ szkoły

 • 1.

1.Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Szczereżu .

2.Siedzibą szkoły jest wieś Szczereż nr 69 , gmina – Łącko.

3.Ustalona nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu .

 

 • 2.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) „Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Szczereżu;

2) „oddziale przedszkolnym”- należy przez to oddziały zorganizowane w szkole,
w których dzieci objęte są wychowaniem przedszkolnym;

3) „rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 • 4) Dyrektorze Szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim”              – należy przez to rozumieć organy Szkoły;
 • 5) „statucie” - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Szczereżu;
 • 6) „uczniach” - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczających do szkoły podstawowej;
 • 7) „dzieciach”- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych;
 • 8) „zindywidualizowanej ścieżce”- należy przez to rozumieć odpowiednio zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku czy uczniowi);
 • 9) „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;
 • 10) „nauczycielach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych szkoły;
 • 11) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty;
 • 12) „Organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Gminę Łącko;
 • 13) „MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

§ 3.

Zgodnie z Uchwałą nr 82/XXV/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych do obwodu szkoły należą :

1) wieś Szczereż bez nr 9, 75, 76;

2) część wsi Jazowsko – nr 26, 61, 75, 147, 148, 153;

3) Olszana nr domów: nr 49, 59, 72, 89, 137, 176,202,206.

4) Maszkowice nr domów: 13, 31

 

 • 4.
  • Szkoła Podstawowa w Szczereżu jest ośmioletnią szkoła podstawową, w której cykl kształcenia składa się z dwóch etapów:
 • 1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna;
 • 2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.

2. Szkoła organizuje i prowadzi oddziały wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 4- 6 lat.

 

 • 5.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łącko a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Krakowie z Delegaturą KO w Nowym Sączu.

Forma organizacyjno-prawna jednostki - zasady prowadzenia gospodarki finansowej.

 • 6.

1. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostka funkcjonuje, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), w formie jednostki budżetowej.

2. Jednostka prowadzi rachunkowość w oparciu przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

3. W zakresie prowadzania gospodarki finansowej i rachunkowości jednostka nie jest samodzielna i współpracuje z powołanym w tym celu przez Radę Gminy Łącko na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Łącku – współpraca realizowana jest na mocy stosownego porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek.

4. Szczegóły funkcjonowania gospodarki finansowo- ksiegowej jednostki są zawarte                                   w odrębnych regulacjach wewnętrznych jednostki.

 • 7.

1. Szkoła Podstawowa w Szczereżu jest szkołą publiczną , która:

 1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

 2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Szkoła Podstawowa w Szczereżu realizuje :

1) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

2) ramowy plan nauczania;

3) ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania                                 i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 • 8.
  • Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka,                  a także programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
  • Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniania każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju oraz podnoszenia, jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

 

 • 9.

1. Nadrzędnym celem edukacji szkolnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności
i wychowania.

2. Szkoła w zakresie n a u c z a n i a , co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom
w szczególności :

1)   naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się , pisania i czytania ze zrozumieniem;

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

3. W szkole uczniowie powinni kształcić swoje u m i e j ę t n o ś c i wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.

4. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności :

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach , prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób ;

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną ;

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i nawyków;

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów                                  i problemów społecznych.

5. Nauczyciele w swojej pracy w y c h o w a w c z e j , wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego aby uczniowie w szczególności:

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego; (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie ;

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie ;

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym , godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych , odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną
z wolnością innych ;

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych , dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się ;

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 • 10.

1. Nauczyciele szkoły, dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci; umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności; wspomagają ich samodzielność uczenia się; inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć; rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

2. Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, powinna przede wszystkim:

1) prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania
i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

2) rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata ;

3) rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego ;

4) rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

5) umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów;

6) rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych;

7) kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało , zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

8) rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

9) wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej

10) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej
i ruchowej;

11) zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;

12) zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

13) uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans;

14) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

 15) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

3. W szkole szczególnie ważne jest stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.

Sposoby wykonywania zadań szkoły.

 • 11.

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które – uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmują całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego:

a) nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

b) nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania,

c) wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej,

d) rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programu wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

e) szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych

f) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

g) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne,

h) w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian programu wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,

2) program wychowawczo- profilaktyczny szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz wszystkie treści i zadania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców
i nauczycieli. Program wychowawczo- profilaktyczny jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie na dziecko, aby lepiej radziło sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach oraz czuło się bezpiecznie w środowisku szkolnym. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły obejmuje w szczególności następujące treści:

a)      dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, by uczeń mógł podjąć racjonalny wybór i zmieniać niewłaściwe postawy i zachowania,

 • a) uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • b) wprowadzenie w świat wartości i norm, na których uczeń może się oprzeć w swoich wyborach,
 • c) pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 • d) wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
 • e) edukacja zdrowotna i prorodzinna,
 • f) edukacja ekologiczna
 • g) rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażając do samodzielnego zdobywania wiedzy,

i) powinności wychowawcze, będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły,

j) powinności i treści wychowawcze dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,

k) powinności wychowawców klasowych,

l) wychowawcze treści zawarte w statucie oraz regulaminie szkolnym,

m) harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych,

n) istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne,

o) zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,

p) zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym,

r) tematyczne, okresowe programy wychowawcze ( krajowe, regionalne, lokalne
i szkolne),

s) zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego,

3) program wychowawczy uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego i będzie on stanowić załącznik nr 1 do statutu.

2. Program wychowawczo-profilaktyczny jest uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3. Cele i zadania szkoła realizuje stosując różnorodne formy pracy:

1) Zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno – wychowawczym w toku, których odbywa się:

 a) wychowanie przedszkolne,

b) kształcenie zintegrowane w klasach I-III,

c) nauczanie przedmiotów.

4. Szkołą wykonuje swoje zadania uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji                        i ochrony zdrowia.

5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej przez:

 • 1) prowadzenie nauki religii/etyki;
 • 2) kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości szkolnych i lokalnych;
 • 3) organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych i narodowych.

6. Szkoła zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

7. Szkoła organizuje opiekę dla uczniów niepełnosprawnych przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

8. Kieruje uczniów na konsultacje i badania do poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz zobowiązuje wszystkich nauczycieli i wychowawców klas do bezwzględnego wykonywania wydanych zaleceń.

9. W miarę potrzeb organizuje grupy dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy.

10. Szkoła ma być miejscem przekazywania wiedzy o ludzkiej płciowości, prokreacji, małżeństwie i rodzinie, ma również przygotowywać do pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich; dokonuje się to w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

11. Umożliwia uczniom rozwój zainteresowań poprzez:

1) organizację kół zainteresowań (w zależności od posiadanych środków finansowych);

2) dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej;

3) udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom biorącym udział konkursach przedmiotowych i specjalistycznych o charakterze szkolnym i międzyszkolnym;

4) organizację indywidualnego toku i programu nauki w miarę zaistniałych potrzeb.

12. Szkoła prowadzi pedagogizację rodziców poprzez organizowanie prelekcji, pogadanek, spotkań ze specjalistami (lekarzem, psychologiem, logopedą, pedagogiem, itp.).

13. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                          z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 

 • 12.

1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.

2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły);

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.

4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu.

1) Dyrektor Szkoły:

a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu,

b) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu,

2) Opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję;

3) Przewodniczący Szkolnego Wolontariatu – uczeń Szkoły będący wolontariuszem;

4) Wolontariusze stali – uczniowie Szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.

5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;

2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

3) rodziców;

4) inne osoby i instytucje.

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

 

 • 13.

1. Dyrektor szkoły i nauczyciele – wychowawcy sprawują funkcje opiekuńcze, odpowiednio do wieku ucznia i potrzeb środowiskowych, poprzez następujące działania:

1) w czasie zajęć obowiązkowych i dodatkowych, odbywających się w budynku i poza budynkiem, opiekę zapewniają nauczyciele prowadzący te zajęcia:

a) Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów zostawiać bez opieki,

 • b) Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania i zapoznania uczniów na początku roku szkolnego z regulaminami pomieszczeń o zwiększonym ryzyku (jak np. sala gimnastyczna, pracownia komputerowa itd.),
 • c) Uczniom nie uczestniczącym w nauce religii lub zajęciach dodatkowych szkoła zapewnia zajęcia wychowawcze (za wyjątkiem sytuacji, w której zajęcia te prowadzone są jako pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna- w takim przypadku uczeń przychodzi odpowiednio później do szkoły lub wcześniej z niej wychodzi),

2) w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę sprawuje kierownik wycieczki oraz nauczyciele – opiekunowie zgodnie z opracowanym wcześniej przez organizatora planem wycieczki zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa Regulamin wycieczek szkolnych;

a) na udział w wycieczce z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,

b) wszystkie wycieczki wymagają wypełnienia „Karty wycieczki’’,

 • c) nie wolno organizować wycieczek podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych,

3) przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę zapewniają nauczyciele zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów nauczycielskich opracowanym przez dyrektora szkoły. Zakres obowiązków nauczycieli dyżurujących szczegółowo określa Regulamin dyżurów nauczycieli:

a) dyżury nauczycielskie prowadzone są w budynku szkoły jak i na terenie przed budynkiem ze względu na fakt, iż w okresie letnim, uczniowie mogą spędzać przerwy na świeżym powietrzu,

b) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:

- punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,

- aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować
na niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych),

- dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek
i innych urządzeń i dekoracji szkolnych,

- zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych,

- niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności
w toaletach i szatniach sportowych,

- natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku
i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

c) nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby dyżurującej,

d) nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych,

e) nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły,

 4) składanie przez rodziców dyrektorowi szkoły deklaracji dotyczących zapewnienia opieki dzieciom w drodze do i ze szkoły, które nie ukończyły siedmiu lat życia.

a) w oświadczeniu można upoważnić inną, pełnoletnią osobę do odbioru ucznia ze szkoły,

b) wydanie ucznia osobie upoważnionej następuje po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazaną w treści oświadczenia;

c) upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców;

d) rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich dziecka przez upoważnioną przez nich osobę,

e) nauczyciel może odmówić wydania ucznia w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej go odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel ma obowiązek zatrzymać ucznia do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję;

f) w przypadku, gdy uczeń nie zostanie odebrany ze szkoły o wyznaczonej godzinie, nauczyciel w pierwszej kolejności próbuje skontaktować się telefonicznie z rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru, a następnie ma prawo wezwać policję.

h) Rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót ich dziecka ze szkoły, jeśli ukończyło 7 lat.

i) Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zawodach szkolnych, konkursach, biwakach, wycieczkach i innych imprezach kulturalnych, zobowiązując się jednocześnie (w formie pisemnej) do zapewnienia bezpieczeństwa swojemu dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a domem (mogą również upoważnić pisemnie inną pełnoletnią osobę do odbioru ich dziecka).

2. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach
i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.

3. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub osobistą prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły.                                 Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.

4. W salce do gimnastyki korekcyjnej czy na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia musi:

 • 1) sprawdzać sprawność sprzętu;
 • 2) zadbać o dobrą organizacje zajęć oraz o zdyscyplinowanie uczniów
 • 3) dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów
 • 4) asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie;

5. Nie wolno wydawać uczniom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych sprzętów sportowych.

6. W czasie zajęć ruchowych należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności i trudności.

7. Uczeń uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinien być zwolniony w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O zaistniałym fakcie należy powiadomić jego rodziców.

8. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

9. Stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzane przed każdymi zajęciami.

 • Dyrektor kierując się bezpieczeństwem uczniów, może (za zgodą organu prowadzącego) zawiesić zajęcia na czas określony, z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń, które mogą zagrozić ich zdrowiu.
 • W przypadku gdy rodzice będą mieli problem z zapewnieniem dziecku opieki w czasie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 10 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
 • Opiekę pielęgniarską nad uczniami sprawuje pielęgniarka NZOZ w Czarnym Potoku, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • Szkoła posiada programy chroniące przed treściami niepożądanymi w internecie.
 • W szkole obowiązują procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Rodzice uczniów oraz dzieci oddziału przedszkolnego co roku są zaznajamiani z warunkami dotyczącymi ubezpieczenia i na życzenie rodziców sfinalizowania ubezpieczenia dzieci od NW.

16. Dyrektor szkoły w porozumieniu z zainteresowanymi przedstawicielami rodziców, rodzicami oraz pracownikami pedagogicznymi szkoły każdorazowo ustala formy sprawowania opieki nad:

1) uczniami najniższych klas szkoły lub uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole podstawowej;

2) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku;

3) uczniami, którym z powodów warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki a w tym stała, bądź doraźna pomoc.

17. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.

 

Zadania zespołów nauczycielskich.

 

 • 14.

1. W szkole mogą być tworzone:

1) zespół nauczycieli uczących w I etapie edukacyjnym;

2) zespół nauczycieli uczących w II etapie edukacyjnym;

3) zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Do zadania zespołów nauczycieli uczących w I i II etapie edukacyjnym należy:

    1) współdziałanie z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie:

a) opiniowania programu nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,

b) monitorowania przebiegu realizacji i aktualizacji programów nauczania .

c) ustalenia i przedstawienia dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb.

d) przedstawienia dyrektorowi szkoły propozycji:

- jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy I- III;

- jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV- VIII;

- materiałów ćwiczeniowych.

e) uwzględniania potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

2) opracowanie szczegółowych zasad oceniania uczniów zgodnie z rozporządzeniem MEN
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego – przedmiotowo – metodycznego np. w formie lekcji koleżeńskich;

4) inicjowanie postępu pedagogicznego. Współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych , a także przy uzupełnianiu ich wyposażenia w pomoce naukowe
(sporządzanie wykazu niezbędnych środków dydaktycznych);

5) wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;

6) sprawowanie opieki nad początkującymi nauczycielami. Pomoc metodyczna oraz związana z adaptacją w nowym środowisku;

7) wnioskowanie i realizacja uchwał rady pedagogicznej w sprawach metod i organizacji pracy dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczej;

8) przygotowywanie i opracowywanie materiałów niezbędnych do tworzenia programu szkoły ( np. plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, itp.);

9) współpraca z biblioteką szkolną w sprawie gromadzenia i wykorzystania zasobów bibliotecznych;

   10) współpraca z okręgową komisją egzaminacyjną.

4. Dyrektor szkoły może powoływać tzw. zespoły problemowo-zadaniowe na określony czas
w celu zrealizowania określonego zadania.

Zadaniem tego typu zespołu może być np.:

1) gromadzenie, sprawdzenie i opracowanie materiałów do posiedzenia rady pedagogicznej;

2) opracowanie planu szkoleń dla Rady Pedagogicznej;

3) opracowanie ustaleń związanych ze szkolnymi zasadami oceniania;

4) monitorowanie i ewaluacja realizowanych w szkole zadań i przedstawianie wniosków Radzie Pedagogicznej.

 

Rozdział III

Organy szkoły.

 

 • 15.

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Kompetencje poszczególnych organów szkoły określa się na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Dyrektor szkoły.

 

 • 16.

Dyrektor szkoły zapewnia każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji:

1) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

2) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych                    i planowanych działaniach lub decyzjach;

3) dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić lub znieść obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju”.

 • 17.

1. Dyrektor szkoły w szczególności kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny i wykonuje następujące zadania:

1) opracowuje program rozwoju szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły i terminy ich realizacji:

a) obejmujący 5 lat szkolnych,

b) obejmujący rok szkolny z uwzględnieniem zadań wskazanych przez kuratora oświaty oraz wyników mierzenia jakości pracy szkoły przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym.

2) analizuje wyniki egzaminu zewnętrznego oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje stosowne działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie;

3) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich                                 do podejmowania innowacji pedagogicznych;

4) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;

5) gromadzi informacje pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie                    z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6) we współdziałaniu z radą pedagogiczną, opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewnienia jakości.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć zorganizowanych przez szkołę.

 • Realizuje uchwały Rady Rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 • Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

7. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o czym zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8. Organizuje pracę zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługowych, spełniając wobec nich funkcję pracodawcy.

9. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

10. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

11. Wykonuje inne zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe i przepisów szczególnych:

1) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą czy oddziałem przedszkolnym;

2) wyraża zgodę na zwolnienie ucznia z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego.

 • 3) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji (w szczególności harcerskich);
 • 4) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • 5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w szkole;
 • 6) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz planuje i przeprowadza działania mające na celu poprawę jakości udzielanej pomocy;
 • 7) współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;
 • 8) opracowuje projekt arkusza organizacji szkoły;

12. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły,
a w szczególności:

1) kontroluje i egzekwuje od rodziców dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego czy szkoły, zapewnieniem regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz zapewnieniem dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego;

3) organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych przesyłać dyrektorowi szkoły informację o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

13. W uzasadnionych przypadkach dyrektor sporządza wniosek na mocy którego uczeń może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

14. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                   i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

15. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

16. W razie wystąpienia konfliktu wewnątrz szkoły dyrektor szkoły jest głównym rozjemcą. Działając zgodnie z prawem i poszanowaniem godności stron konfliktu, po wnikliwym rozpatrzeniu stanowisk stron poprzez rozmowy doprowadza do kompromisu i w efekcie do zażegnania konfliktu.

17. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

Rada Pedagogiczna.

 

 • 18.

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem pracy rady Pedagogicznej.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                           w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,                 z inicjatywy dyrektora szkoły organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej”.

 • 19.

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych w szkole               po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkolnej oraz szczegółowych zasad oceniania;

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

7) ustalenie regulaminu działalności Rady Pedagogicznej;

8) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

9) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian do statutu.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych:

a) szkolny zestaw programów nauczania;

b) projekt planu finansowego szkoły;

c) szkolny plan nauczania;

d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 e) propozycje dyrektora w sprawach przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć; dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

f) realizację dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV –VIII.

3. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na:

1) egzamin klasyfikacyjny ucznia (na prośbę ucznia lub rodziców) nie klasyfikowanego
z przyczyn nieusprawiedliwionych;

2) na udział w posiedzeniach rady osób z głosem doradczym.

4. Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem:

1) do uprawnionego organu o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

2) o dokonanie oceny pracy nauczyciela

3) o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, którego zapisy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane -protokół sporządzany jest w formie drukowanej.

8.”Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły”.

Rada Rodziców.

 • 20.

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów oraz dzieci oddziału przedszkolnego.

1) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców uczniów tej klasy czy dzieci oddziału przedszkolnego;

2) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły;

4) W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

 

 • 21.

1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze                 z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

5. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Rada Rodziców opiniuje program wychowania przedszkolnego oraz szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

7. Rada Rodziców ma uprawnienia do wnioskowania o zmianę programu wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

8. Rada Rodziców opiniuje decyzję dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, a jego wzór będzie określał dyrektor szkoły
w porozumieniu z Radą Rodziców.

9. Rada Rodziców opiniuje decyzje dyrektora szkoły o dopuszczenie do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Samorząd Uczniowski.

 • 22.

1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu                        z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

 • 23.

 

1. Zasady współdziałania organów szkoły oparte są na:

1) zapewnieniu każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi;

2) umożliwieniu bieżącej wymiany informacji, dotyczących podejmowanych i planowanych działań, drogą organizowania spotkań przedstawicieli zainteresowanych stron.

2. Dyrektor szkoły winien uczestniczyć w posiedzeniach organów szkoły i jest zobowiązany                   do przekazywania istotnych spraw z tych posiedzeń zainteresowanym organom szkoły.

 • 24.

 

Określa się drogę rozwiązywania sytuacji konfliktowych, a w szczególności:

1) dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę każdego organu szkoły z wyjątkiem rad pedagogicznych, jeżeli stwierdzi jej sprzeczność z prawem oświatowym lub celami szkoły. W terminie 7 dni winien doprowadzić do spotkania stron, wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i podjąć decyzję;

2) sytuacje konfliktowe należy rozstrzygać drogą wzajemnych rozmów, porozumienia wewnątrzszkolnego, a w przypadku braku porozumienia, konflikt rozstrzyga organ posiadający kompetencje nadrzędne.

 

 

Rozdział IV

Organizacja szkoły

 

 • 25.

1. Terminy zajęć przerw i ferii zgodne są z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego:

1) w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu września z wyjątkiem soboty, a kończą się w najbliższy piątek po 18 czerwca;

2) zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia (lub od 22 do 31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek);

3) ferie zimowe trwają dwa tygodnie. Termin ustalają władze oświatowe;

4) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający Święta Wielkanocne i kończy się w pierwszy wtorek po świętach.

5) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i trwają do 31 sierpnia;

6) rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowany jest w pięciu dniach tygodnia;

7) dzień Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej w Szczereżu jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów I etapu edukacyjnego.

2. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze do 8 dni w roku szkolnym, z przeznaczeniem na:

 • 1) Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;
 • 2) obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • 3) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

3. W dniach wolnych, o których mowa w ust. 2 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których mowa
w ust. 2, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą organu prowadzącego.

 

 • 26.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział:

1) zasady tworzenia i organizacji oddziałów sportowych, integracyjnych, specjalnych, dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

 • 27.
  • Liczba uczniów w oddziale klas I- III wynosi nie więcej niż 25 uczniów.
  • Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić oddział klas I- III jeśli
   w trakcie trwania roku szkolnego liczba uczniów w tym oddziale zwiększy się ponad liczbę 25 osób w skutek przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.
  • Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2, zwiększając liczbę uczniów w oddziale maksymalnie o 2 osoby.
  • Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono maksymalnie do 27 osób, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  • W sytuacji gdy liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

 

 • 28.

1. W klasach IV- VIII podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki/ zajęciach komputerowych oraz na zajęciach dla, których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy w klasach IV- VIII na zajęciach z języków obcych i informatyki/ zajęciach komputerowych, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów (przy czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej) oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. Obowiązkowego podziału na grupy dokonuje się również w klasach IV- VIII na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26 uczniów (z tym, że jeżeli w skład grupy wchodzą uczniowie niepełnosprawni liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 20 uczniów, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych).

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24, 26 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 i 3, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5. W przypadku szczególnie trudnych warunków demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

 

 • 29.

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 • Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.
 • Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym (2 godzin na ucznia).
 • 30.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 21 kwietnia każdego roku.

2. Arkusz organizacji szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i związki zawodowe zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

 • 1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2) informację o stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach nauczycieli;

3) liczbę oddziałów poszczególnych klas wraz z liczbą uczniów w poszczególnych oddziałach;

4) liczbę oddziałów przedszkolnych wraz z liczbą dzieci w poszczególnych oddziałach;

5) tygodniowe wymiary godzin poszczególnych zajęć w szkole;

6) tygodniowy wymiar zajęć religii w oddziałach przedszkolnych;

7) liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

8) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

9) liczbę godzin zajęć świetlicowych;

10) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej;

11) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

 • 31.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 • 32.
  • Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VIII są realizowane w formie:
 • 1) zajęć klasowo- lekcyjnych (w wymiarze nie mniej niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo) oraz
 • 2) zajęć do wyboru: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno- zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki,

które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo- lekcyjne.

 • Zajęcia do wyboru mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i między klasowych.
 • Dopuszcza się łączenie (w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie) godzin zajęć do wyboru z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
 • Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

 

 • 33.
 • Zajęcia edukacyjne „wychowania do życia w rodzinie” realizuje się w klasach IV- VIII (przy czym zajęć tych nie organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym).
 • Na realizację zajęć, o których mowa powyżej przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć, w każdym roku szkolnym, po 14 godzin (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).
 • Zajęcia organizuje się w oddziałach lub w międzyoddziałowych grupach liczących nie więcej niż 28 uczniów.
 • W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym przedstawiona zostaje pełna informacja dotycząca celów i treści realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za przeprowadzenie spotkania odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 • Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły jego rezygnację z udziału w tych zajęciach w formie pisemnej.
 • Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

 • 34.
  • Szkoła wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszego kształcenia poprzez organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
  • Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (dopuszczony do użytku przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).
  • Program zajęć, o których mowa w ust. 2 zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.
  • Na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego przeznacza się minimum 10 godzin w roku dla oddziałów klas VII i VIII.

 

 • 35.
  • Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje na ich życzenie (wyrażone w formie pisemnego oświadczenia), naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
   • Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z tych zajęć.
   • Nauka religii w szkole odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo.
   • Uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

 

Organizacja działalności innowacyjnej

i eksperymentalnej szkoły.

 • 36.

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę szkoły, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem MEN w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

 

 

Organizacja zajęć dodatkowych.

 

 • 37.

1. Zajęcia dodatkowe mają na celu wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez:

1) kształcenie umiejętności pracy zespołowej;

2) pogłębienie zainteresowań;

3) kształtowanie poczucia obowiązku;

4) kształtowanie postaw; otwartości, samodzielności, systematyczności;

5) kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania, dzielenia się swoimi umiejętnościami                    z innymi;

6) kształtowanie wrażliwości na otaczający nas świat;

7) usprawnianie zaburzonych funkcji.

2. W szkole mogą być prowadzone następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

1) artystyczne;

2) sportowe;

3) techniczne;

4) pogłębiające wiedzę – różne koła zainteresowań;

5) zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze.

3. Zajęcia pozalekcyjne może uczeń wybrać dobrowolnie lub zostać na nie skierowany przez nauczyciela, pedagoga , psychologa lub rodziców.

4.Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów powierza się nauczycielowi, który przedstawia dyrektorowi na piśmie następujące informacje:

1) program/plan zajęć;

2) główne cele zajęć;

3) opis osiągnięć ucznia;

4) formy i metody pracy, listę pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

5. Szczegółową organizację zajęć opracowują nauczyciele z dyrektorem.

6. Zajęcia zatwierdzone w projekcie organizacyjnym są zajęciami płatnymi.

 

Formy opieki i pomocy uczniom.

 

 • 38.

1. Szkoła udziela pomocy edukacyjnej i materialnej uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele a szczególnie wychowawcy.

2. Opieka ta sprawowana jest poprzez:

1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;

2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły;

3) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;

4) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji zadań szkoły;

5) rozpoznawania sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej pomocy i opieki wychowawczej;

6) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;

7) stwarzanie uczniom warunków pozwalających skorzystać im z organizowanych form wypoczynku rekreacyjno – turystycznego;

8) organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;

9) opracowywanie i realizowanie programu profilaktyki obejmującego nie tylko uczniów, ale także rodziców;

10) przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu stwierdzenia podłoża braków i sposobów ich usunięcia;

11) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.;

12) zorganizowanie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc materialną;

13) wypożyczanie nieodpłatnie podręczników uczniom;

14) współpracę z lekarzem i pielęgniarką szkolną;

15) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 • 39.

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel   w budżecie państwa lub budżecie Gminy Łącko.

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby:

1) zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji;

2) umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia;

3) wspierać edukację zdolnych uczniów.

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium MEN).

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak                           i motywacyjnym.

5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu materiałów edukacyjnych.

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.

8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                   o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium                                o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy                 o systemie oświaty.

12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e ust. 3 ustawy                    o systemie oświaty.

15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

16. Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w którym określa się w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

17. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

18. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

19. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

20. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.

21. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.

22. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej                   i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18.

23. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel.

24. Stypendium MEN może zostać przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1)      laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2)      uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.

 • 40.

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom oraz dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych, ich rodzicom i nauczycielom. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

1) diagnozowaniu środowiska dziecka czy ucznia;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka czy ucznia
i umożliwianiu ich zaspokajania;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców                               i nauczycieli;

5) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

6) opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami
w nauce;

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

9) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających
z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1) rodzicami;

1a) nauczycielami;

2) specjalistami;

3) innymi szkołami i przedszkolami;

4) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców;

2) ucznia;

3) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem czy uczniem;

4)pielęgniarki;

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

6) pomocy nauczyciela;

7) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem ale posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego;

11) organizacji pozarządowej;

12) instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów, wynikających z:

 • 1) wybitnych uzdolnień;
 • 2) niepełnosprawności;
 • 3) niedostosowania społecznego;
 • 4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • 5) specyficznych trudności w uczeniu się;
 • 6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • 7) choroby przewlekłej;
 • 8) z zaburzeń zachowania i emocji;
 • 9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • 10) rozpoznawanych niepowodzeń szkolnych;
 • 11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • 12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega również na rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka czy ucznia w Szkole, w tym
w oddziale przedszkolnym, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem/ dzieckiem oddziału przedszkolnego oraz przez zintegrowane działania nauczycieli                                     i specjalistów.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów oraz planowanie

 sposobów ich zaspokajania;

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4) zajęć rozwijających uzdolnienia;

5) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

6) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

7) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia                                      o charakterze terapeutycznym;

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów);

9) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanych dla dzieci
i uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły (oddziału przedszkolnego), ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego czy zajęć edukacyjnych wspólnie rówieśnikami w oddziale przedszkolnym czy szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;

10) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizowane są dla uczniów i dzieci szczególnie uzdolnionych, a liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób

9. Zainteresowania dzieci i uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów    z rodzicami, dzieckiem oddziału przedszkolnego, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych.

10. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci i uczniów.

11. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień                      i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

12. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1) dostosowaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia;

4) umożliwieniu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

13. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizowane są dla uczniów w celu podnoszenia efektywności ich nauki.

14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów którzy mają trudności                              w nauce, w szczególności, w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego:

1) zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych; 2) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób;

3) objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica;

4) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                         i oddziałowych;

5)dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej;

6) o zakończeniu zajęć dydaktyczno- wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia;

7) nauczyciel zajęć dydaktyczno- wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz monitorować przyrost wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

15. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

1) korekcyjno- kompensacyjne, organizowane dla uczniów i dzieci z zaburzeniami                               i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów i dzieci z deficytami kompetencji                                         i zaburzeniami sprawności językowych; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów;

3) rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne organizowane dla uczniów i dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób;

4) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów i dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi utrudniającymi funkcjonowanie społeczne oraz aktywne funkcjonowanie w życiu szkoły; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

16. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno- kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć:

 • o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły;
 • o zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego czy zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z dzieckiem czy uczniem lub wspólnie z oddziałem szkolnym czy przedszkolnym.
  • Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala dyrektor (na wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,
   z której wynika potrzeba objęcia dziecka czy ucznia pomocą w tej formie).
  • Uczeń/ dziecko objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizuje w szkole (w tym w oddziale przedszkolnym) odpowiednio program wychowania przedszkolnego czy programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w szczególności z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia).
  • Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania w szkole.
  • Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

a) uczniów/ dzieci objętych kształceniem specjalnym;

b) uczniów/ dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym czy indywidualnym nauczaniem

 • Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, specjalistycznych czy zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, nie może być dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Pomoc ta jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.
 • Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

 • 41.

1. W razie stwierdzenia, że uczeń/ dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje o tym wychowawcę oddziału (w przypadku gdy pomoc będzie dotyczyła ucznia szkoły) bądź dyrektora (w przypadku gdy pomoc będzie dotyczyła dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego).

2. Wychowawca oddziału w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi,

2) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy- jeśli stwierdzi taką potrzebę;

3) informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) wnioskuje do dyrektora szkoły co do form udzielania pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin;

5) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia    z uczniem, oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczną;

6) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie indywidualnej rozmowy.

3. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

4. W przypadku objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zadania wymienione w ust. 2 pkt 1, 2, 5 oraz 6 wykonuje dyrektor Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka/ ucznia, który będzie objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.

7. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.

8. W przypadku gdy w wyniku udzielania uczniowi czy dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w Szkole (w tym w oddziale przedszkolnym), dyrektor, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu, w celu jego rozwiązania.

9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla tych uczniów/ dzieci uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach czy opiniach.

 

 • 42.
 • Dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym.
 • Szkoła organizując kształcenie specjalne zapewnia:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów;
  • zajęcia specjalistyczne;
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka czy ucznia).
  • integrację dzieci/ uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi/ uczniami pełnosprawnymi;
  • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 • W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej dziecka czy ucznia organizuje się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę.
 • Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do Zespołu do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko/ uczeń bądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem, wyznaczony przez dyrektora Szkoły
 • Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2) rozpoznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

3) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych                    i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

4) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;

5) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych bądź niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w których są uwzględniane formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane:

a) Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny,

b) Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych                         i edukacyjnych dziecka czy ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.

6) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

7) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców                              i nauczycieli;

8) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

9) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6. W skład Zespołu wchodzą: pedagog jako przewodniczący, wychowawca, nauczyciel wnioskujący o objęcie ucznia opieką Zespołu oraz w zależności od rodzaju trudności – wskazani nauczyciele uczący ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana i specjaliści zatrudnieni w szkole.

7. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestniczenia w jego pracach zawiadamia rodziców, w formie pisemnej, dyrektor szkoły.

8. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.

9. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 • 43.

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki:

1) o jeden rok - na I etapie edukacyjnym;

2) o dwa lata - na II etapie edukacyjnym.

2. Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić : rodzic ucznia, wychowawca klasy, nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.

3. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składany jest do zespołu, o którym mowa
w § 42.

4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,
w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz

2) zgody rodziców ucznia.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4 podejmuje się:

1) na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III;

2) na II etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.

6. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.

7. Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                       z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

8. W szkole można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta (w kl. I-III), pomocy nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, oraz za zgodą organu prowadzącego nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. Nauczyciele, o których mowa w ust. 8:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia wyznaczone przez dyrektora szkoły;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                            z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

 • udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

 

 • 44.
  • W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań dyrektor szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
  • Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
  • Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
  • Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) uczeń (za zgodą rodziców);

2) rodzice ucznia;

3) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek
(za zgodą rodziców).

5. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z w/w przepisami.

6. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych
w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

 

 

 • 45.
  • Indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się odpowiednio dzieci lub uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie szkoły, w tym do oddziału przedszkolnego.
  • Indywidualne, roczne przygotowaniem przedszkolne lub indywidualne nauczanie organizuje się na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu.
  • Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii rodziców, ustala zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania
  • Indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

 

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania , wychowania i profilaktyki.

 

 • 46.

1. Organizuje się następujące formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

1) spotkania dyrektora szkoły z ogółem rodziców (przynajmniej dwa razy w roku);

2) rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi ich dzieci oraz dyrektorem szkoły;

3) co najmniej cztery zebrania rodziców z wychowawcami w roku szkolnym, mające charakter ogólnoszkolny;

4) szczegółowa tematyka spotkań z rodzicami stanowi załącznik do planu pracy szkoły;

5) pomoc rodziców w organizacji różnorodnych imprez dydaktyczno-wychowawczych.

2. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w klasie;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczo- profilaktycznym, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania);

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów                             i przyczyn trudności w nauce;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza

 • 47.

1. W szkole podstawowej jest prowadzona biblioteka szkolna jako główne źródło informacji. Jest to centrum dydaktyczne, gromadzące i udostępniające wszelkie dokumenty przydatne w nauczaniu i wychowaniu oraz umożliwiające pracę uczniów nad samodzielnym zdobywaniem wiadomości niezbędnych w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów.

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci kształcący się w szkołach ponadpodstawowych, inni pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele na podstawie legitymacji służbowych, rodzice na podstawie karty czytelnika ucznia lub dowodu osobistego.
 • Biblioteka szkolna realizuje zdania w zakresie:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2)tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;

3) rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania                         u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki;

6) wdrażania uczniów do poszanowania książki, czasopism i innych materiałów bibliotecznych;

7) udzielania pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,                                         w dokształcaniu się i pracy twórczej;

8) otaczania opieką uczniów szczególnie uzdolnionych w ich poszukiwaniach czytelniczych;

9) współdziałania z nauczycielami;

10) rozwijania życia kulturalnego uczniów;

11) wpieranie doskonalenia nauczycieli.

Organizacja biblioteki.

 • 48.

1. Nadzór – bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

1) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki;

2) zarządza przeprowadzenie skontrum zbioru biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2. Biblioteką szkolną zajmuje się nauczyciel – bibliotekarz. Zasady zatrudniania nauczycieli – bibliotekarzy określają odrębne przepisy;

1) nauczyciel bibliotekarz powinien prowadzić politykę gromadzenia zbiorów biblioteki, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej oraz możliwościami finansowymi;

2) zbiory rozmieszczone są według obowiązujących przepisów.

3. Czas pracy biblioteki:

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć edukacyjnych zgodnie                                 z organizacją roku szkolnego;

2) czas otwarcia biblioteki uzgodniony jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

Zadania i obowiązki bibliotekarza .

 • 49.

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel – bibliotekarz obowiązany jest do:

1) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni;

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;

3) udzielania informacji;

15. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

1) korekcyjno- kompensacyjne, organizowane dla uczniów i dzieci z zaburzeniami                               i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów i dzieci z deficytami kompetencji                                         i zaburzeniami sprawności językowych; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów;

3) rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne organizowane dla uczniów i dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób;

4) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów i dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi utrudniającymi funkcjonowanie społeczne oraz aktywne funkcjonowanie w życiu szkoły; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

16. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno- kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć:

 • 1) o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły;
 • 2) o zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego czy zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z dzieckiem czy uczniem lub wspólnie                                z oddziałem szkolnym czy przedszkolnym.
  • 1) Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala dyrektor (na wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,
   z której wynika potrzeba objęcia dziecka czy ucznia pomocą w tej formie).
  • 2) Uczeń/ dziecko objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizuje w szkole (w tym w oddziale przedszkolnym) odpowiednio program wychowania przedszkolnego czy programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w szczególności z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia).
  • 3) Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania w szkole.
  • 4) Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

a) uczniów/ dzieci objętych kształceniem specjalnym;

b) uczniów/ dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym czy indywidualnym nauczaniem

 • Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, specjalistycznych czy zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, nie może być dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Pomoc ta jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów                            i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.
 • Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

 • 41.

1. W razie stwierdzenia, że uczeń/ dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje o tym wychowawcę oddziału (w przypadku gdy pomoc będzie dotyczyła ucznia szkoły) bądź dyrektora (w przypadku gdy pomoc będzie dotyczyła dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego).

2. Wychowawca oddziału w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi,

2) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy- jeśli stwierdzi taką potrzebę;

3) informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) wnioskuje do dyrektora szkoły co do form udzielania pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin;

5) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia    z uczniem, oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczną;

6) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie indywidualnej rozmowy.

3. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

4. W przypadku objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zadania wymienione w ust. 2 pkt 1, 2, 5 oraz 6 wykonuje dyrektor Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka/ ucznia, który będzie objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.

7. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.

8. W przypadku gdy w wyniku udzielania uczniowi czy dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w Szkole (w tym w oddziale przedszkolnym), dyrektor, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu, w celu jego rozwiązania.

9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla tych uczniów/ dzieci uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach czy opiniach.

 

 • 42.
 • Dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki                       i metod pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym.
 • Szkoła organizując kształcenie specjalne zapewnia:

1)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)      warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów;

3)      zajęcia specjalistyczne;

4)      inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka czy ucznia).

5)      integrację dzieci/ uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi/ uczniami pełnosprawnymi;

6)      przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

3.    W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej dziecka czy ucznia organizuje się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę.

4.    Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do Zespołu do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko/ uczeń bądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem, wyznaczony przez dyrektora Szkoły

5.    Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2) rozpoznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

3) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych                    i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

4) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;

5) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych bądź niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w których są uwzględniane formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane:

a) Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny,

b) Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych                         i edukacyjnych dziecka czy ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.

6) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

7) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców                              i nauczycieli;

8) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

9) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6. W skład Zespołu wchodzą: pedagog jako przewodniczący, wychowawca, nauczyciel wnioskujący o objęcie ucznia opieką Zespołu oraz w zależności od rodzaju trudności – wskazani nauczyciele uczący ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana i specjaliści zatrudnieni w szkole.

7. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestniczenia w jego pracach zawiadamia rodziców, w formie pisemnej, dyrektor szkoły.

8. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.

9. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 • 43.

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki:

1) o jeden rok - na I etapie edukacyjnym;

2) o dwa lata - na II etapie edukacyjnym.

2. Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić : rodzic ucznia, wychowawca klasy, nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.

3. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składany jest do zespołu, o którym mowa
w § 42.

4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,
w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz

2) zgody rodziców ucznia.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4 podejmuje się:

1) na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III;

2) na II etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.

6. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.

7. Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                       z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

8. W szkole można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta (w kl. I-III), pomocy nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, oraz za zgodą organu prowadzącego nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. Nauczyciele, o których mowa w ust. 8:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia wyznaczone przez dyrektora szkoły;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                            z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

 • 3) udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • 4) prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

 

 • 44.
  • W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań dyrektor szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
  • Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
  • Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
  • Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) uczeń (za zgodą rodziców);

2) rodzice ucznia;

3) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek
(za zgodą rodziców).

5. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z w/w przepisami.

6. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych
w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

 

 

 • 45.
  • Indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się odpowiednio dzieci lub uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie szkoły, w tym do oddziału przedszkolnego.
  • Indywidualne, roczne przygotowaniem przedszkolne lub indywidualne nauczanie organizuje się na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu.
  • Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii rodziców, ustala zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania
  • Indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci                                    i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

 

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania , wychowania i profilaktyki.

 

 • 46.

1. Organizuje się następujące formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

1) spotkania dyrektora szkoły z ogółem rodziców (przynajmniej dwa razy w roku);

2) rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi ich dzieci oraz dyrektorem szkoły;

3) co najmniej cztery zebrania rodziców z wychowawcami w roku szkolnym, mające charakter ogólnoszkolny;

4) szczegółowa tematyka spotkań z rodzicami stanowi załącznik do planu pracy szkoły;

5) pomoc rodziców w organizacji różnorodnych imprez dydaktyczno-wychowawczych.

2. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w klasie;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczo- profilaktycznym, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania);

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów                             i przyczyn trudności w nauce;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza

 • 47.

1. W szkole podstawowej jest prowadzona biblioteka szkolna jako główne źródło informacji. Jest to centrum dydaktyczne, gromadzące i udostępniające wszelkie dokumenty przydatne w nauczaniu i wychowaniu oraz umożliwiające pracę uczniów nad samodzielnym zdobywaniem wiadomości niezbędnych w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów.

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci kształcący się w szkołach ponadpodstawowych, inni pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele na podstawie legitymacji służbowych, rodzice na podstawie karty czytelnika ucznia lub dowodu osobistego.
 • Biblioteka szkolna realizuje zdania w zakresie:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2)tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;

3) rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania                         u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki;

6) wdrażania uczniów do poszanowania książki, czasopism i innych materiałów bibliotecznych;

7) udzielania pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,                                         w dokształcaniu się i pracy twórczej;

8) otaczania opieką uczniów szczególnie uzdolnionych w ich poszukiwaniach czytelniczych;

9) współdziałania z nauczycielami;

10) rozwijania życia kulturalnego uczniów;

11) wpieranie doskonalenia nauczycieli.

Organizacja biblioteki.

 • 48.

1. Nadzór – bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

1) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki;

2) zarządza przeprowadzenie skontrum zbioru biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2. Biblioteką szkolną zajmuje się nauczyciel – bibliotekarz. Zasady zatrudniania nauczycieli – bibliotekarzy określają odrębne przepisy;

1) nauczyciel bibliotekarz powinien prowadzić politykę gromadzenia zbiorów biblioteki, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej oraz możliwościami finansowymi;

2) zbiory rozmieszczone są według obowiązujących przepisów.

3. Czas pracy biblioteki:

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć edukacyjnych zgodnie                                 z organizacją roku szkolnego;

2) czas otwarcia biblioteki uzgodniony jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

Zadania i obowiązki bibliotekarza .

 • 49.

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel – bibliotekarz obowiązany jest do:

1) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni;

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;

3) udzielania informacji;

4) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy                            z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

5) udziału w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania;

6) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;

7) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej                           i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;

8) prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.).

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel – bibliotekarz obowiązany jest do:

1) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły;

2) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) opracowania zbiorów (klasyfikowania, katalogowania, opracowanie techniczne);

4) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i niszczonych);

5) organizacji udostępniania zbiorów;

6) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenia katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych itp.);

7) oporządzania projektów budżetu biblioteki.

 3. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza:

1) odpowiada za stan powierzonych mu zbiorów;

2) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

3) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;

4) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego
i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy;

5) prowadzi dzienną, miesięczną, okresową i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń;

6) doskonali warsztat pracy.

 

 • 50.

Szczegółowe prawa i obowiązki czytelników zawarte są w regulaminie biblioteki szkolnej.

 

 • 51.

1.    Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

2.    Podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN stanowią własność organu prowadzącego szkołę.

3.    Prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przysługuje zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.    Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadku przejścia ucznia                      z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

1)      uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki;

2)      w przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły, w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z których korzysta stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. Uczeń nie zwraca otrzymanych materiałów ale na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej szkole.

5.    Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu ich używania.

6.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu ich zakupu.

7.    W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi (w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może wypożyczyć lub przekazać te podręczniki czy materiały edukacyjne dyrektorowi, który wystąpi z wnioskiem o ich wypożyczenie czy przekazanie (przekazane podręczniki czy materiały stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane).

8.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego wypożyczonego innej szkole przysługuje zwrot kwoty nieprzekraczającej kosztu ich zakupu.

Spożywanie posiłków

 

 • 52.
  • Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w salach szkolnych.
  • Posiłek serwowany jest w formie cateringu.
  • Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku.

4. Opłaty za obiady wnosi się do osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

5. Nieobecność ucznia korzystającego w posiłków należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie do wyznaczonej osoby najpóźniej w dniu nieobecności.

 

 

Organizacja oddziału przedszkolnego w tym szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału.

 

 • 53.

 1. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego:

1) do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 4- 6 lat;

2) w pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 6- letnie z obwodu szkoły realizujące obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne;

3) dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 9 lat;

4) na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym;

5) w przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego obowiązkowe roczne przygotowanie) dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • 6) Dziecko z poza obwodu szkoły realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku o kontynuację edukacji w klasie I.

7) Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły (w tym dzieci 4 i 5- letnie) mogą zostać przyjęci do oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami.

8) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (terminy składania dokumentów) do oddziałów przedszkolnych określa organ prowadzący.

9) Dzieci nie będące obywatelami polski są przyjmowane do oddziałów przedszkolnych na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

10) Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz uchwały Rady Gminy, przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

11) Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

2. Celem oddziału przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem kulturowym i przyrodniczym.

3. Do głównych zadań oddziału przedszkolnego należą:

 • 1) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
 • 2) sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w jednostce;
 • 3) rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;
 • 4) współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci;
 • 5) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
 • 6) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • 7) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. Realizując powyższe zadania, szkoła:

 • 1) rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów;
 • 2) stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków oraz do podejmowania odpowiedzialności za siebie i otoczenie;
 • 3) rozwija wrażliwość moralną dzieci, uczy odróżniania dobra od zła;
 • 4) kształtuje umiejętność obserwacji najbliższego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu;
 • 5) zachęca dzieci do wyrażania swoich uczuć oraz do otwartego kontaktu z rówieśnikami
  i dorosłymi;
 • 6) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności twórczej i wyrażania własnych myśli i uczuć;
 • 7) rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci;
 • 8) tworzy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.

5. Dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych, ich rodzicom i nauczycielom udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach opisanych w § 40.

6. Oddział przedszkolny organizuje współpracę z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego, w szczególności:

 • 1) systematycznie informuje rodziców o realizowanych zadaniach;
 • 2) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
 • 3) informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 • 4) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego.

7. Oddział przedszkolny umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:

 • 1) wychowawczo-edukacyjne zajęcia grupowe;
 • 2) organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze patriotycznym;
 • 3) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych;
 • 4) udział w ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach.
 • 54.
 • Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 • Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi pięć godzin (od 8,00 do 13,00) od poniedziałku do piątku.
 • Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, zasady korzystania z opieki przedszkolnej oraz zakres świadczeń udzielonych reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami, a dyrektorem.
 • Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 • Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 • Oddział przedszkolny obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 • Godzina prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 60 minut.
 • Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć rewalidacyjnych czy zajęć religii, powinien wynosić:
  • 1) z dziećmi w wieku 4 lat- około 15 minut;
  • 2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat- około 30 minut
 • Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych określają odrębne przepisy.
 • W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Decyzję o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach podejmują rodzice.
 • Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka religii, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dzieci uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych w oddziale pozostają pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 • Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela oddziału

 

 • 55.

 

 • Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 • Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 • 1) przestrzeganie niniejszego statutu;
 • 2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • 3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej;
 • 4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału zgodnie z postanowieniami § 58;
 • 5) niezwłoczne informowanie o przyczynach nieobecności dziecka;
 • 6) zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych w tym pasożytniczych;
 • 7) dostarczenie wychowawcy grupy po przebytej chorobie dziecka zaświadczenia lekarskiego świadczącego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do oddziału przedszkolnego.
 • 8) przedstawienie wychowawcy grupy zaświadczenia lekarskiego o uczuleniach skórnych lub/i alergiach pokarmowych;
 • 9) przestrzeganie higieny dzieci (włosów, paznokci, ubrań).
  • Rodzice mają prawo do:
 • 1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy oddziału przedszkolnego;
 • 2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 • 3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów;
 • 4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy oddziału przedszkolnego;
 • 5) reprezentowania oddziału przedszkolnego poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców.

 

 • 56.

Prawa i obowiązki dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego:

 • 1) Dziecko ma prawo do:
 • a) właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
 • b) podmiotowego i życzliwego traktowania,
 • c) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • d) akceptacji takim jakie jest, poszanowania godności osobistej,
 • e) własnego tempa rozwoju,
 • f) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
 • g) zabawy i wyboru towarzysza zabaw,
 • h) wszelkich innych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, Konstytucji i innych dokumentów nadrzędnych.
 • 2) Dziecko ma obowiązek:
 • a) nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,
 • b) sprzątać po zabawie miejsce zabawy,
 • c) dzielić się zabawkami z rówieśnikami,
 • d) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,
 • e) nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo w szkole, na wycieczce,
  na spacerze, podczas wspólnej zabawy
 • f) przestrzegać zasad higieny osobistej,
 • g) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne

 

 

 • 57.

1.    Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne.

2.    Stałe spotkania z rodzicami w roku szkolnym odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną.

3.    Nauczyciel na początku roku zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

 

Bezpieczeństwo w oddziale przedszkolnym

 

 • 58.
 • Nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przejęcia od rodzica do momentu odbioru przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 • Obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego spoczywa na rodzicach lub osobach przez nich upoważnionych.
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej.
 • Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści upoważnienia.
 • Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów przedszkolnych przez upoważnioną przez nich osobę.
 • Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.
 • W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji szkoły nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, osoby upoważnionej, nauczyciel powiadamia
  w pierwszej kolejności dyrektora szkoły, a następnie ma prawo wezwać policję.

11. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel danego oddziału przedszkolnego.

12. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odprowadzania dzieci z oddziału przedszkolnego określa wewnętrzna procedura.

 

 

 • 59.
  • Dziecka chorego, lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy przyprowadzać do oddziału; rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
  • Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka w przypadku pogorszenia jego stanu zdrowia podczas pobytu w oddziale.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) podawanie dziecku leku
   w oddziale przedszkolnym odbywa się tylko na pisemny wniosek rodziców.
  • W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.3 rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
  • W oddziale przedszkolnym nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia dziecka) Szkoła powiadamia rodziców i wzywa pogotowie ratunkowe.
  • Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu przybycia rodziców przebywają z nim pracownicy Szkoły (nauczyciel lub Dyrektor).

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

 

 • 60.
 • Dyrektor szkoły dla oddziałów przedszkolnych, może organizować, w porozumieniu                              z organem prowadzącym, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od momentu wykrycia nieprawidłowości do podjęcia nauki w szkole.

3. W celu organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Dyrektor Szkoły powołuje zespół wczesnego wspomagania (zwany dalej zespołem), w skład, którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności,
w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

2) psycholog;

3) logopeda;

4) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

4. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii                            o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań                          w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2) nawiązania współpracy z:

a) podmiotem leczniczym w celu przeprowadzenia diagnozy potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno- rehabilitacyjnego                    i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,

b) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy stosownie do ich potrzeb.

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka                     w zakresie realizacji programu, koordynowania działań osób prowadzących zajęcia                           z dzieckiem oraz ocenianie postępów i trudności w funkcjonowaniu dziecka;

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

5. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor Szkoły.

6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania (prowadzi arkusz obserwacji dziecka).

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje dyrektor w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, przy czym w przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, liczba tych godzin może być wyższa.

8. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustala Dyrektor:

 • 1) zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną;
 • 2) zajęcia mogą być prowadzone w grupie z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju- w celu rozwijania ich kompetencji społecznych                              i komunikacyjnych przy czym liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3;
 • 3) zajęcia dla dzieci, które nie ukończyła 3 roku życia mogą również być prowadzone w domu rodzinnym.

9. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dziecka;

4) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz                       w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

10. Szczegółową organizację wczesnego wspomagania rozwoju określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy

 • 61.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

Zadania nauczyciela.

 • 62.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą, opiekuńczą i zobowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2. Zakres zadań nauczycieli:

1) Nauczyciel ma prawo decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu oraz decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań, które prowadzi;

2) wszyscy pisemnie opracowują rozkłady materiału prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych, oraz dbają o prawidłowy, zgodny z wymogami dydaktyki i założeniami programowymi przebieg procesu dydaktycznego;

3) nauczyciele nie posiadający kwalifikacji (uzupełniający kwalifikacje) sporządzają pisemne scenariusze zajęć do czasu uzyskania pełnych kwalifikacji;

4) nauczyciele z kwalifikacjami w pierwszym roku pracy również sporządzają pisemne scenariusze zajęć;

5) decydują w sprawie doboru odpowiednich metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w prowadzeniu swoich zajęć edukacyjnych;

6) podejmują różnorodne formy pracy wspierające rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania, a szczególnie:

a)udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu konkursów przedmiotowych,

b)udzielają pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,

c) eksponują osiągnięcia uczniów na gazetkach szkolnych, imprezach i zebraniach rodzicielskich.

7) Podejmują różnorodne działania przyczyniające się do wzbogacania warsztatu pracy pedagogicznej a w szczególności:

a) współuczestniczą we wzbogacaniu wyposażenia w środki dydaktyczne;

b) korzystają z pomocy szkolnych zgodnie z instrukcjami;

c) zapobiegają zagubieniu i niszczeniu pomocy oraz pracują nad wyrabianiem u uczniów nawyku poszanowania pomocy naukowych i sprzętu szkolnego,

8) tworzą warunki do udziału uczniów w różnych formach aktywności społeczno – kulturalnej, samorządności, w konkursach i imprezach sportowych;

9) prawidłowo prowadzą dokumentację pedagogiczną prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, decydują o treściach programu prowadzonego koła lub zespołu;

10) pracują nad doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej, a w szczególności:

a) dbają o etykę i godność zawodu nauczyciela;

b) uczestniczą w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształceniu kierowanym;

c) realizują zalecenia hospitacyjne i powizytacyjne;

d) zachowują postawę zdyscyplinowania, odpowiedzialności, uczciwości, obowiązkowości i zaangażowania.

11) przestrzegają ustaleń zawartych w WZO;

12) stosują się do zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących obniżenia wymagań z zakresu wiedzy i umiejętności ucznia oraz w wypadku indywidualnego toku nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wybranej dziedzinie wiedzy lub umiejętności;

13) współdziałają z organami szkoły w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

14) ponoszą pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych w czasie których sprawują opiekę nad nimi;

15) przestrzegają zasad poszanowania godności osobistej uczniów;

16) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

17) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły lub dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych;

18) nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego zobowiązany jest:

1) sumiennie i systematycznie realizować zajęcia opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne bezpośrednio z wychowankami, w wymiarze określonym w siatce godzin pracy nauczycieli OP;

2) zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom powierzonym jego opiece podczas zajęć na terenie szkoły i poza nią;

3) planować pracę wychowawczo-dydaktyczną z dziećmi w okresach miesięcznych, uwzględniając realizację programu, dobór odpowiednich form i metod pracy oraz postęp w rozwoju dzieci i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole;

4) prowadzić dokumentację przebiegu działalności wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) prowadzić obserwację pedagogiczną dzieci mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

6) przeprowadzać diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

7) współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną odpowiednio do potrzeb dziecka;

8) systematycznie współpracować z rodzicami w sprawach dzieci przestrzegając prawa rodziców do znajomości zadań realizowanych w danym oddziale i przewidzianych w statucie szkoły;

9) udzielać rodzicom rzetelnej i wyczerpującej informacji o zachowaniu i rozwoju dziecka, w sposób kulturalny i dyskretny;

10) współpracować z innymi nauczycielami , a szczególnie z przydzielonym do pracy w tym samym oddziale;

11) rzeczowo i merytorycznie uczestniczyć w pracach rady pedagogicznej szkoły tj.;

a) aktywnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach rady;

b) podejmować ustalenia i uchwały oraz wydawać opinie zgodnie obowiązującym prawem;

c) realizować postanowienia rady pedagogicznej,

12) aktualizować i weryfikować swoją wiedzę oraz doskonalić umiejętności nauczycielskie poprzez samokształcenie, doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji;

4. Nauczyciel odpowiada:

 1) służbowo przed dyrektorem szkoły za:

a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoich zajęciach edukacyjnych oraz w klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich pracuje, stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

 2) służbowo przed władzami szkoły, cywilnie lub karnie za:

a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżurów mu przydzielonych;

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru;

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

Zadania wychowawcy.

 • 63.

1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2. Dopuszcza się możliwość powierzenia opieki wychowawczej od oddziału przedszkolnego do końca I etapu edukacyjnego nauczycielowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje.

3. Uczniowie i rodzice mogą wpływać na zmianę i dobór nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy danego zespołu zgodnie z trybem:

1) wspólny wniosek uczniów danej klasy i ich rodziców w ww. sprawie, sformułowany i uzasadniony na piśmie, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły;

2) zasadność ww. wniosku bada komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

a) Dyrektor Szkoły – przewodniczący komisji;

b) trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej;

c) klasowa Rada Rodziców.

3) Ostateczna decyzja winna być podjęta przed upływem 14 dni od daty złożenia wniosku drogą głosowania, z uwzględnieniem 50% głosów za podjęciem wniosku;

4) O wynikach pracy komisji dyrektor niezwłocznie informuje wnioskujące strony.

4. Zmiana wychowawcy może także nastąpić w wypadku stwierdzenia uchylania się nauczyciela od wykonywania zadań wychowawcy klasowego. Powyższą decyzję podejmuje dyrektor szkoły po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

 • 64.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczenia się oraz przygotowania do życia
w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim, a także pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu, przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności;

3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół;

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego,

4) współdziała z nauczycielami w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, a także z różnymi trudnościami i niepowodzeniami;

5) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci;

b) współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach;

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

6) współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

7) interesuje się postępami uczniów w nauce; analizuje przyczyny niepowodzeń, podejmuje wraz z zespołem, nauczycielami i rodzicami różnorodne działania zaradcze;

8) czuwa nad regularnym uczęszczaniem dzieci do szkoły, bada przyczyny absencji, organizuje pomoc dla tych dzieci, które z powodu nieobecności mają trudności w opanowaniu określonych umiejętności, organizuje różnorodne formy spotkań z rodzicami, prowadzi ich pedagogizację w zakresie potrzeb i oczekiwań rodziców;

9) współdziała z organami szkoły w zakresie stworzenia optymalnych warunków nauki, bezpiecznego i higienicznego pobytu ucznia w szkole;

10) nawiązuje kontakt z bibliotekarzem; współdziała w podnoszeniu poziomu czytelnictwa, a także z opiekunami kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych;

11) dba o sprzęt i estetykę sali lekcyjnej, przydzielonej danej klasie, starannie i zgodnie z przepisami prowadzi dokumentację powierzonej mu klasy (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, wypisywanie świadectw, inne czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych);

3. Ustala ocenę zachowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania:

1) ma wpływ na nagradzanie, wyróżnianie, a także stosowanie kar określonych statutem szkoły;

2) wychowawca ma obowiązek podejmować formy spełniania zadań nauczyciela                               – wychowawcy odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb, rodzaju szkoły oraz jej warunków środowiskowych;

3) w swej pracy nauczyciel – wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej                   i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych, naukowych, a w szczególności:

a) ze strony dyrektora szkoły;

b) z pomocy nauczyciela – opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoły, w wypadku wychowawcy początkującego;

c) z doradztwa specjalistów, poradni psychologiczno – pedagogicznej;

d) właściwych zarządzeń władz szkolnych oraz z odpowiednich czasopism i literatury znajdującej się w bibliotece szkolnej, bibliotekach pedagogicznej oraz innych bibliotekach;

e) wydziału ds. młodocianych.

 • 65.

Szkoła zatrudnia logopedę, do którego zadań należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz ich poziomu językowego;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci i uczniów;

3) udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci/ uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • 66.

1. Szkoła zatrudnia doradcę zawodowego, do którego zadań należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 • 67.

Szkoła zatrudnia terapeutę pedagogicznego, do którego zadań należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom czy uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z ich rodzicami;

5) wspieranie nauczycieli innych specjalistów zatrudnionych w Szkole w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Inni pracownicy szkoły.

 • 68.

1. Pracownicy obsługowi zatrudnieni na terenie szkoły podlegają dyrektorowi jako kierownikowi zakładu pracy i realizują szczegółowy zakres obowiązków przez niego wyznaczony:

1) pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora;

2) pracownik obsługi szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące :

1) obowiązków pracowników szkoły,

2) czasu pracy,

3) obowiązków pracodawcy,

4) urlopów i zwolnień od pracy,

5) BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

6) ochrony pracy kobiet ,

7) wypłaty wynagrodzenia,

8) wyróżnień i nagród,

9) dyscypliny pracy zawierają odpowiednie regulaminy.

Rozdział VI

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego.

 • 69.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno                                                             – wychowawczej.

4. Uszczegółowiono powyższe cele:

1) ocena powinna dawać możliwość stworzenia indywidualnego programu naprawy dla każdego ucznia;

2) ocena powinna być uczciwą i pomocną dla ucznia informacją zwrotną tak, aby wiedział, co ma zrobić, żeby poprawić swoje wyniki;

3) uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w procesie oceniania (samoocena) i dokonywać stałej refleksji nad własnym procesem uczenia się;

4) ocena przekazywana jest w atmosferze wspólnej troski o rozwój ucznia, ma w tym sensie charakter wspierający (rozpoczyna się od tego co uczeń robi dobrze), a nie charakter represji;

5) dostarcza uczniowi konkretnych informacji, co uczeń umie, a co powinien poprawić;

6) ocena ma uczyć systematyczności, organizowania uczenia się;

7) ocena nie powinna spełniać funkcji innych niż oficjalnie deklarowane (być np. karą za złe zachowanie, wynikać z antypatii do konkretnego ucznia, itp.);

8) oceny powinny opierać się na czytelnych wymaganiach ujawnionych uczniom.

5. Ocenianie pełni funkcję:

1) diagnostyczną ( monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb);

2) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu).

6. Przedmiotem oceny jest:

1) zakres opanowanych wiadomości;

2) rozumienie materiału naukowego;

3) umiejętność w stosowaniu wiedzy;

4) kultura przekazywania wiedzy.

7. Oceny dzielą się na:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne śródroczne;

3) klasyfikacyjne roczne;

4) klasyfikacyjne końcowe.

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustaleniu kryteriów oceniania zachowania;

3)ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w statucie;

4) przeprowadzeniu egzaminów klasyfikacyjnych;

5)ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach                             i trudnościach ucznia w szkole;

9. Zadaniem zasad wewnątrzszkolnego oceniania jest:

 • 1) diagnozować;
 • 2) oceniać;
 • 3) informować ;
 • 4) upowszechniać osiągnięcia uczniów.

 10. Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO) zapewniają uczniom:

1) takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach;

2) jasne kryteria oceny;

3) możliwość samooceny;

4) rzetelną informację;

5) obiektywizm;

6) indywidualność oceniania;

7) wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się.

11. WZO zapewnia rodzicom:

1) prostotę i jasność zasad;

2) jawność kryteriów oceniania;

3) możliwość częstej informacji o postępach ucznia.

12. WZO zapewnia nauczycielom:

1) różnorodność źródeł informacji o uczniu;

2) łatwość stosowanych metod, form i techniki oceniania.

13. Informowanie rodziców:

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym.

2) Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach
i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

14. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć:

 • 1) Nauczyciel jest obowiązany:
  • a) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych,
  • b) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • - posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia,
 • - posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe), o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej), wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
 • - nieposiadającego orzeczenia lub opinii, o których mowa w pkt 1 lit b tiret pierwsze, drugie i trzecie, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole,
 • - posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na podstawie tej opinii.

2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:

a) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym;

b) z realizacji zajęć komputerowych, informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

c) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

3) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki, zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego- na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (poradni specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.

5) Zwolnienie, o którym mowa w pkt 4 może również nastąpić w przypadku ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia.

6) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona” .

15. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy ( I okres - od września do stycznia i II okres - od lutego do czerwca)

1) klasyfikacja śródroczna odbywa się w najpóźniej w ostatnim tygodniu

 I okresu;

2) klasyfikacja roczna odbywa się w przedostatnim tygodniu II okresu.

16. W ocenianiu obowiązuje:

1) skala stopniowo - cyfrowa od klasy IV do VIII- w ocenianiu bieżącym oraz klasyfikacyjnym,

2) skala stopniowo – cyfrowa w klasach I- III w ocenianiu bieżącym;

3) ocena opisowa w klasach I – III- w ocenianiu klasyfikacyjnym.

17. Oceny klasyfikacyjne z religii ( etyki) są ocenami cyfrowymi, zarówno w kształceniu zintegrowanym jak i w klasach IV- VIII.

18. W oddziale przedszkolnym na koniec roku szkolnego przeprowadza się test dojrzałości szkolnej.

19. Skala ocen w szkole.

STOPIEŃ

SKRÓT LITEROWY

OZNACZENIE CYFROWE

Celujący

cel

6

Bardzo dobry

bdb

5

Dobry

db

4

Dostateczny

dst

3

Dopuszczający

dop

2

Niedostateczny

ndst

1

20. Ogólne kryteria ocen.

STOPIEŃ

K R Y T E R I A

CELUJĄCY

a/ uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b/ biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programów nauczania danej klasy, proponuje rozwiązywania nietypowe ,

c/ osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

BARDZO DOBRY

a/ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

 b/ oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

DOBRY

a/ uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie wystarczającym, dzięki któremu może również poprawnie stosować wiadomości, rozwiązywać samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

DOSTATECZNY

a/ uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie podstawowym,

b/ oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

DOPUSZCZAJĄCY

a/ uczeń ma braki, które nie przekreślają jednak możliwości opanowania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b/ rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

NIEDOSTATECZNY

a/ uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności danego przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b/ nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać ) zadań o niewielkim

(elementarnym) stopniu trudności.

21. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć:

1) ocenianie ustala się następująco :

a) W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów oraz plusów za aktywność ucznia;

b) Ponadto nauczyciele mogą stosować w dokumentacji szkolnej;

- „bz” - informujące o brakach zadań domowych,

- „np”- informujące o nie przygotowaniu do lekcji,

c) Znaczki te mogą być brane pod uwagę przy ocenianiu śródrocznym i rocznym; o ile występują w dzienniku lekcyjnym.

2) przy tematach lekcji dotyczących spraw bhp stawia się znaczek "BHP" - kolorem czerwonym;

3) wystawianie ocen bieżących odbywa się na podstawie udziału ucznia w zajęciach klasowych, przygotowaniu prac domowych, rozmowy sprawdzającej, sprawdzianów, testów, prac pisemnych, umiejętności formułowania wniosków i problemów, robienia notatek i aktywności ucznia podczas lekcji;

4) oceny bieżące muszą być wystawiane systematycznie w dzienniku lekcyjnym.

Uczeń musi otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne jak i prace pisemne.

(odstępstwa od powyższej zasady dopuszczane są na przedmiotach tj. muzyka, plastyka, informatyka, zajęcia komputerowe, technika, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne). Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym;

5) nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego itp. jest podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu zgodnie
z przedmiotowym systemem oceniania;

6) za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej;

7) uczeń może poprawić każdą ocenę bieżącą zgodnie z zasadami zawartymi w PZO. Uzyskany stopień jest wpisywany do dziennika i brany pod uwagę przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej;

8) oceny wystawia się według kryteriów szczegółowych opracowanych przez nauczycieli
z poszczególnych przedmiotów / PZO / .

22. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów.

 1) w klasach I-III :

a) częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych dzieci;

b) sprawdziany są zapowiadane przynajmniej z trzy dniowym wyprzedzeniem (uczniom nauczyciel podaje termin i zakres materiału);

c) poprawianie sprawdzianu polega na podkreśleniu błędów, podaniu poprawnej odpowiedzi i napisaniu komentarza.

2) W klasach od IV wzwyż:

a) sprawdzian pisemny obejmujący materiał z trzech ostatnich lekcji może być niezapowiedziany przez nauczyciela;

b) sprawdziany obejmujące większe partie materiału muszą być zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje uczniom zakres sprawdzanego materiału i dokładny termin sprawdzianu, który ołówkiem wpisuje do dziennika;

c) w ciągu tygodnia uczeń nie może pisać więcej niż trzy sprawdziany;

d) pisemne prace obejmujące większe partie materiału są obowiązkowe dla ucznia,

e) uczeń, który nie pisał sprawdzianu z klasą , pisze go w terminie i miejscu ustalonym
z nauczycielem;

f) w razie unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo do zrobienia tego sprawdzianu bez zapowiedzi;

g) nauczyciel przed sprawdzianem podaje uczniom punktację za poszczególne zadania oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej ocen;

h) nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględniać poniższe zasady ustalania ocen;

i) przy sprawdzianach pisemnych w ocenianiu prac przyjęto formę procentową:

celujący               - 100%           punktów do zdobycia

bardzo dobry       - 91 - 99%        punktów do zdobycia

dobry                   - 75 - 90%       punktów do zdobycia

dostateczny         -          50 - 74%           punktów do zdobycia

dopuszczający      - 30- 49%        punktów do zdobycia

niedostateczny-   0 - 29 %         punktów do zdobycia

j) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyska maksymalną liczbę punktów z pracy .

23. Uzasadnianie oceny i wgląd do prac

 • 1) Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców.
 • 2) Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego;

Sprawdzone i ocenione prace uczniów przekazuje się do wglądu uczniom, w czasie zajęć edukacyjnych, na których nauczyciel omawia je (ogólnie) z odwołaniem do zakresu 

 • 1) treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności.
 • 2) Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
 • 3) Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny
  i krótkie jej omówienie z uczniem.
 • 4) Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu
  z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.
 • 5) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane również rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:

a) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów, które odbywają się zgodnie
z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;

b) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.

8) Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi.

9) Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

10) Uzasadnienie to powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym po wniesieniu prośby.

11) Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

a) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

b) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;

12) W przypadku uzasadniania rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciel powinien odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych,
w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania.

24. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

25. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania w oddziałach klas I-III są ocenami opisowymi.

26. Skala ocen zachowania.

OCENA

SKRÓT LITEROWY

Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne

wz bd db popr ndp ng

27. Ogólne kryteria ocen zachowania.

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

28. Szczegółowe kryteria ocen zachowania.

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • a) systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły, każdą nieobecność usprawiedliwia natychmiast;
 • b) nienagannie zachowuje się podczas zajęć;
 • c) zawsze w terminie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków,
 • d) przestrzega obowiązującego w szkole prawa;
 • e) zawsze przestrzega norm związanych z kulturalnym zachowaniem (jest taktowny, życzliwy, koleżeński, tolerancyjny);
 • f) stosuje zwroty grzecznościowe;
 • g) zachowuje się stosownie do sytuacji (dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, odpowiedni zachowuje się czasie uroczystości szkolnych i środowiskowych;
 • h) jest aktywny społecznie, inspiruje zespół klasowy do prac na rzecz klasy szkoły, środowiska,
 • i) dba o mienie społeczne;
 • j) szanuje rodziców, nauczycieli, starszych kolegów;
 • k) nie ulega wpływom otoczenia i złym wzorcom;
 • l) przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu, wandalizmu i agresji;
 • m) stanowi wzór do naśladowania.

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczę, który:

 • a) systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły, każdą nieobecność usprawiedliwia natychmiast;
 • b) stosuje zwroty grzecznościowe;
 • c) w terminie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków;
 • d) przestrzega obowiązującego w szkole prawa;
 • e) przestrzega norm związanych z kulturalnym zachowaniem (jest taktowny, życzliwy, koleżeński, tolerancyjny);
 • f) zachowuje się stosownie do sytuacji (dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, odpowiedni zachowuje się czasie uroczystości szkolnych i środowiskowych);
 • g) aktywnie pracuje na rzecz klasy, szkoły, i środowiska;
 • h) dba o mienie społeczne;
 • i) szanuje rodziców, nauczycieli, starszych kolegów;
 • j) nie ulega wpływom otoczenia i złym wzorcom;
 • k) neguje przejawy wulgaryzmu, wandalizmu i agresji.

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • a) systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły, każdą nieobecność usprawiedliwia natychmiast;
 • b) zazwyczaj wywiązuje się w terminie z powierzonych zadań i obowiązków;
 • c) w zakresie przestrzegania prawa obowiązującego w szkole zdarzają mu się pojedyncze uchybienia;
 • d) zazwyczaj przestrzega norm związanych z kulturalnym zachowaniem;
 • e) stosuje zwroty grzecznościowe;
 • f) uczestniczy w realizacji zadań na rzecz klasy, szkoły, i środowiska;
 • g) właściwie reaguje na uwagi ( nie jest wulgarny, agresywny);
 • h) odnosi się do otoczenia z życzliwością, zdarzające się uchybienia maja charakter sporadyczny;
 • i) nie ulega złym wpływom.

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • a) systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły, nie zawsze w terminie usprawiedliwia n nieobecność;
 • b) nie zawsze wywiązuje się w terminie z powierzonych zadań i obowiązków
 • c) nie zawsze przestrzegania obowiązującego w szkole prawa, ale stara się poprawić swoje błędy;
 • d) nie zawsze przestrzega norm związanych z kulturalnym zachowaniem
 • e) nie zawsze jest chętny do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, i środowiska;
 • f) właściwie reaguje na uwagi;
 • g) stara się nie ulegać złym wpływom.

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń , który:

 • a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, opuszcza lekcje, które pozostają nieusprawiedliwione;
 • b) nie zawsze wywiązuje się w terminie z powierzonych zadań i obowiązków;
 • c) nie zawsze przestrzega norm związanych z kulturalnym zachowaniem;
 • d) jest niechętny do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, i środowiska;
 • e) niszczy minie społeczne;
 • f) jest wulgarny, agresywny, dokucza innym;
 • g) czasami ulega złym wzorcom;
 • h) nie wykazuje chęci poprawy mimo zaleceń nauczyciela;
 • i) swoim zachowaniem wpływa negatywnie na innych.

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • a) całkowicie lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, opuszcza lekcje które pozostają nieusprawiedliwione;
 • b) swoim zachowaniem i postawą rażąco uchybia normom i zasadom określonym przez prawo szkolne;
 • c) zupełnie nie interesuje się życiem klasy i szkoły;
 • d) niszczy mienie społeczne;
 • e) jest wulgarny , agresywny, brutalny, dokucza innym;
 • f) nie wykazuje chęci poprawy mimo zaleceń nauczyciela;
 • g) ulega złym wzorcom;
 • h) dezorganizuje pracę innych.

7) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy wspólnie z klasą, po zasięgnięciu opinii
z innymi nauczycielami;

8) oceny zachowania ucznia ustalone przez wychowawcę są ostateczne nie mogą być uchylone ani zmienione decyzja administracyjną (z zastrzeżeniem ust. 48 niniejszego paragrafu);

9) ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób;

10) ocena zachowanie nie może mieć wpływu na:

 a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 b) promocję lub ukończenie szkoły.

11) oceny zachowania ustalane są na I okres i na koniec roku szkolnego.

29. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

30. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej(poradni specjalistycznej).

31. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów klas I-III szkoły podstawowej:

1) w klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ocena opisową, przy czym ustala się:

a) jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz

b) jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2) ocenianie bieżące, śródroczne i roczne z języka nowożytnego i religii przeprowadza się według skali 6-stopniowej;

3) w klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ocena opisową.

4) ocenianie bieżące:

a) osiągnięcia uczniów w klasie I-III są przekazywane w formie oceny cyfrowej
w zeszytach, ćwiczeniach uczniów, dzienniku lekcyjnym zgodnie z przyjętą skalą ocen
w klasach IV- VIII oraz ustnych pochwał i gratulacji;

b) rodzice są informowani o postępach swoich dzieci poprzez:

 - informacje w zeszycie, dzienniczku;

 - karty pracy;

 - dzienniki lekcyjne;

 - indywidualne spotkania z wychowawcą, odbywające się w miarę potrzeb;

c) celem sprawdzenia nabycia przez uczniów poszczególnych umiejętności i kompetencji, nauczyciel opracowuje kontrolne karty pracy, które stosuje według potrzeb;

d) częstotliwość kontrolnych kart pracy w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów;

e) na koniec roku szkolnego w każdej klasie przeprowadza się zintegrowane sprawdziany;

f) po I etapie edukacyjnym przeprowadza się zintegrowany sprawdzian osiągnięć edukacyjnych ucznia;

h) karty kontrolne stanowią dokumentację indywidualnych osiągnięć ucznia i są przechowywane przez nauczyciela przez cały etap edukacyjny.

5) śródroczne ocenianie klasyfikacyjne:

a) na koniec I okresu uczeń otrzymuje ocenę opisową (przekazaną rodzicom w formie pisemnej) będącą podsumowaniem jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania;

b) śródroczna ocena opisowa może być zakończona wskazówkami i propozycjami dotyczącymi kierunków i form dalszej pracy z dzieckiem;

c) sformułowania w ocenie opisowej są jasne i czytelne dla rodziców i ucznia;

d) rodzice są informowani o postępach w nauce swoich dzieci poprzez:

- wpis do zeszytu, dzienniczka

- karty pracy,

- dzienniki lekcyjne,

- indywidualne spotkania z wychowawcami.

6) roczne ocenianie klasyfikacyjne:

a) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;

b)roczna ocena klasyfikacyjna zawiera opinię nauczyciela w zakresie wszechstronnego rozwoju ucznia tj. poznawczego, artystycznego, fizycznego i społeczno-emocjonalnego;

c) ocena rozwoju poznawczego zawiera opis zdobytych wiadomości i umiejętności:

- mówienia i słuchania;

- czytania i pisania;

- matematycznych;

- przyrodniczych;

d) w zakresie rozwoju artystycznego ocena zawiera opis umiejętności:

- plastycznych;

- technicznych;

- muzycznych;

e) w zakresie rozwoju motorycznego ocena zawiera opis sprawności fizycznej ucznia;

f) w zakresie rozwoju społeczno - emocjonalnego ocena zawiera opis zachowania ucznia w grupie, kontakt z rówieśnikami i nauczycielami, kultura osobista, stosunek do obowiązków szkolnych;

g) roczna ocena opisowa znajduje się w dzienniku lekcyjnym oraz w arkuszu ocen.

7) promowanie:

a) uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem lit. b

b) w wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia, klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy; Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia.

c) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Działania te podejmuje się na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców.

32. Klasyfikacja okresowa (oddziały klas IV- VIII):

1) klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i ustalenia ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w ustępie 18 oraz oceny zachowania;

2) klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego;

3) uczeń i rodzic powini być poinformowany o ocenach przed konferncją klasyfikacyjną, natomiast pisemnie o ocenie niedostatecznej, nagannym zachowaniu oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem miesiąc wcześniej;

4) oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne;

5) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. (samopomoc koleżeńska, zajęcia wyrównawcze) .

33. Klasyfikacja roczna:

1) klasyfikacja roczna począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych oraz zachowania i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie ze skalami przyjętymi w szkole;

2) stopnie ustalone na koniec roku szkolnego są stopniami uwzględniającymi wiadomości
i umiejętności ucznia z poprzedniego okresu;

3) przy ocenach śródrocznych i rocznych w dziennikach lekcyjnych, które są podstawą wpisu do arkuszy ocen uczniów nie stawia się plusów i minusów ( +, - );

4) W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej:

a) na miesiąc przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do podsumowania osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych oraz wpisania w dzienniku lekcyjnym długopisem, obok kolumny przewidzianej na oceny roczne, ceny niedostatecznej.

b) w przypadku oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych nauczyciel uczący informuje ucznia o przewidywanej ocenie na miesiąc przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

c) wychowawca klasy na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych pisemnie informuje rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem;

d) informacją zwrotną dla wychowawcy jest podpis rodzica w dzienniku lekcyjnym lub zwrotne potwierdzenie odbioru w/w informacji, w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu wywiadowczym.

5) w przypadku oceny wyższej niż ocena niedostateczna:

a) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele/wychowawcy dokonują podsumowania osiągnięć z zajęć edukacyjnych/ zachowania ucznia oraz ustalają propozycje rocznej oceny ucznia;

b) nauczyciele/wychowawcy informują uczniów o przewidywanych ocenach i wpisują je do dziennika lekcyjnego, obok kolumny przewidzianej na roczne oceny klasyfikacyjne.

6) w przypadku proponowanej oceny zachowania do dziennika wpisuje się również samoocenę ucznia, proponowaną ocenę uczniów, nauczycieli;

7) rodzic otrzymuje informację o przewidywanych ocenach rocznych za pośrednictwem ucznia:

a) oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania w formie informacji pisemnej sporządzonej przez wychowawcę zostaje przekazana rodzicom;

b) informację zwrotną stanowi podpis rodzica na karcie informacyjnej lub w dzienniku lekcyjnym,

c) wychowawcy winni sprawdzić czy rodzice zostali poinformowani o ocenach
i potwierdzili je własnoręcznym podpisem.

d) w przypadku, gdy rodzic nie reaguje na zaproszenia do szkoły, należy powiadomić go za pomocą listu poleconego. Kopia pisma przechowywana jest w kancelarii szkoły przez jeden rok szkolny.

8) po uzyskaniu informacji o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych/ zachowania, rodzic może wystąpić w terminie do dwóch dni, na piśmie do nauczyciela uczącego, a w przypadku zachowania do wychowawcy o poprawienie oceny.

34. Klasyfikacja końcowa:

1) Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

2) Na klasyfikację końcową składają się:

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej,

b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

35. Ocenianie uczniów niepełnosprawnych:

1) Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

2) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

36. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku ustalania oceny
z wychowania fizycznego dodatkowo należy brać pod uwagę systematyczność udziału
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

37. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

38. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

39. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

40. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania:

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocena z zajęć edukacyjnych jeżeli:

 a) nie przekroczył określonej w PZO liczby nie przygotowania do lekcji;

 b) uzyskał co najmniej 50% ocen o jaką się ubiega z zakresu danego przedmiotu;

 c) wszystkie nieobecności na zajęciach miał usprawiedliwione;

 d) w szczególnych przypadkach losowych (śmierć rodzica, wypadek, tragedia rodzinna).

 2) Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocena zachowania jeżeli:

a) występuje rozbieżność między proponowanymi ocenami zachowania, samooceną, oceną uczniów, wychowawcy;

b) ocena roczna jest równa lub niższa niż ocena śródroczna.

3) w ciągu 2 dni od otrzymania wniosku nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczeń spełnia warunki określone w pkt 1;

 a) Jeżeli nie spełnia warunków, to nauczyciel:

 - pisemnie informuje rodzica, że nie ma podstaw do ustalenia oceny wyższej niż przewidywana; - dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego;

b) Jeżeli uczeń spełnia warunki, to nauczyciel:

- przypomina uczniowi wymagania na ocenę, o którą się ubiega;

- przygotowuje zestaw zadań zgodnie z wymaganiami na określoną ocenę;

- informuje rodzica o terminie poprawy przewidywanej oceny;

- uczeń w formie pisemnej udziela odpowiedzi na zadania w teście;

- dokonuje poprawy pracy;

- informuje na piśmie wnioskodawcę o wyniku pracy ucznia oraz podjętej
decyzji-podwyższenie lub pozostawienie oceny;

- dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego.

4) w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku wychowawca zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczeń spełnia warunki określone w pkt 2 i :

a) analizuje przyjęte w szkole warunki poprawy przewidywanej oceny zachowania
w obecności rodzica i ucznia;

b) w przypadku nie spełnienia w/w warunków wniosek rodzica zostaje odrzucony. Wychowawca powiadamia rodzica na piśmie;

c) jeśli uczeń spełnia warunki to wychowawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji opinii nauczycieli, uczniów i ocenianego oraz przedstawić na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej pisemne uzasadnienie wystawionej przez siebie rocznej oceny klasyfikacyjnej;

d) informuje na piśmie rodzica o wystawionej ocenie zachowania;

e) przechowuje dokumentację do końca roku szkolnego.

41. Na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wszystkie oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów nauczyciele wpisują długopisem.

42. Nauczyciele wychowawcy opracowują zestawienie i przygotowują materiały na posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej w formie pisemnej.

43. Nauczyciele opiekunowie kół i organizacji uczniowskich opracowują sprawozdania
z działalności w/w w formie pisemnej.

44. Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji i podejmuje stosowną uchwałę.

45. Egzamin klasyfikacyjny:

1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach, przekraczającej pół czasu przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2) uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;

3) na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;

4) Termin egzaminu dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami przy czym przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

5) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w terminie,
o którym mowa w pkt 4 może do niego przystąpić w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora szkoły;

6) Uczeń, który nie stawił się, bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej;

7) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych natomiast egzamin z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się
w formie pisemnej i ustnej;

8) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły;

9) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą;

10) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

12) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania;

13) Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia (w charakterze obserwatorów);

14) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia;

15) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

b) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania egzaminacyjne,

f) uzyskaną ocenę.

16) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

17) W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany";

18) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 48;

19) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

46. Promocja:

1) począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego (z zastrzeżeniem ust. 47 pkt 9);

2) uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1 nie otrzymuje promocji
i powtarza tę samą klasę (z zastrzeżeniem ust. 47 pkt 9);

3) O promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

4) uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodnie z ZWO ze wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwu klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;

5) ocena roczna uwzględnia stopień i zakres zdobytych umiejętności, sprawności i wiedzy
w ciągu całego roku szkolnego , a także zaangażowanie ucznia w realizację zadań edukacyjnych. Jest wynikiem pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego;

6) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć;

7) uczeń klasy IV- VIII może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem , jeżeli średnia jego ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym ocena z religii )będzie wyższa od 4,75
a ocena zachowania wzorowa lub bardzo dobra;

47. Egzamin poprawkowy:

 • 1) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć;

 2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych;

 • 3) egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektor szkoły w składzie:

a) dyrektor szkoły albo wyznaczony przez niego nauczyciel– jako przewodniczący;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji;

5) nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 lit b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

6) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, skład komisji, imię
i nazwisko ucznia, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego);

7) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września;

8) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust.9);

9) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, realizowane w klasie programowo wyższej.

10) Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna (z zastrzeżeniem ust. 48 pkt 13 niniejszego paragrafu).

48. Egzamin wiadomości i umiejętności:

 1) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej lub ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

3) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia);

4) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo inny wskazany nauczyciel - jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator;

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji;

5) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel- przewodniczący komisji;

b) wychowawca klasy;

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel uczący w danej klasie;

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

e) przedstawiciel Rady Rodziców;

6) nauczyciel, o którym mowa w pkt 4,lit. b może być zwolniony na jego prośbę z udziału
w pracy w komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły ( w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły);

7) sprawdzian wiadomości i umiejętności z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne, powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych;

8) zadania sprawdzające proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji
w porozumieniu z członkami komisji. Stopień trudności zdań sprawdzających musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń;

9) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna , z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego(począwszy od klasy IV);

10) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian

b) skład komisji;

c) termin sprawdzianu;

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające;

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego).

11) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji;

b) termin posiedzenia komisji;

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania;

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokoły, o których mowa w ust. 48 pkt 10 i 11 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

12) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły;

13) przepisy ust. 48 pkt 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

49. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą:

1) egzaminu klasyfikacyjnego;

2) egzaminu poprawkowego;

3) zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej lub

4) inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

50. Wgląd do dokumentacji, o której mowa w ust. 49 niniejszego paragrafu.

1) Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której mowa
w ust. 49 odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy złożyć u dyrektora szkoły.

2) Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom tej dokumentacji. Dokumentacja udostępniana jest w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego nauczyciela.

3) Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji odbywa się nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

51. Obniżenie wymagań edukacyjnych:

1) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficytu rozwojowego, uniemożliwiające sprostowanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

52. Ukończenie szkoły

1) uczeń kończy szkołę podstawową , jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty;

2) uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3) uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 52 pkt 1 powtarza ostatnią klasę i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza.

53. Egzamin ósmoklasisty:

1) Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2) W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

3) Terminy przeprowadzania egzaminu:

a) termin główny- miesiąc kwiecień;

b) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.

4) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) lub przerwał ten egzamin- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu (przedmiotów) w terminie dodatkowym.

5) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią uczniowi przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia
z obowiązku przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (przedmiotów). Dyrektor składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

6) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

a) w latach szkolnych 2018/ 2019- 2020/ 2021:

- język polski- w pierwszym dniu egzaminu;

- matematykę- w drugim dniu egzaminu;

- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu;

b) począwszy od roku szkolnego 2021/2022:

- język polski- w pierwszym dniu egzaminu;

- matematykę- w drugim dniu egzaminu;

- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu;

- jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)-
w trzecim dniu egzaminu.

7) Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

8) Nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację:

a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;

b) wskazującą przedmiot do wyboru.

9) Nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego lub przedmiotu do wyboru wskazanych w deklaracji.

10) Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki- 100 minut natomiast
z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru- po 90 minut.

11) Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada Dyrektor Szkoły.

12) Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty Dyrektor Szkoły powołuje zespół egzaminacyjny, a z jego członków zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty.

13) Zadania zespołów, o których mowa w pkt 12 oraz przewodniczących tych zespołów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

14) Czas trwania egzaminu z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania
w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.

15) W czasie trwania egzaminu:

a) stoliki, przy których pracują uczniowie ustawione są w jednym kierunku, a na stolikach mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz niezbędne materiały i przybory pomocnicze.

b) uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji wyjątkowej przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie Sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia
z innymi osobami (za wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).

c) nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

16) Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

17) Uczeń , który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym- nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

18) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności inne niż wymienione w pkt 17 może być zwolniony
z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców (pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły).

19) Uczeń posiadający:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach
i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia;

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia;

c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

20) Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty
w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

21) Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

22) Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

23) Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o którym mowa w pkt 19 do 22 niniejszego paragrafu o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.

24) Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w pkt 19 lit. a, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia niepełnosprawnego.

25) Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w pkt 19 lit. a- c oraz pkt 20 do 22 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na:

a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;

b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;

e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio
z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych.

26) Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty.

27) Zwolnienie, o którym mowa w pkt 26 jest równoznaczne z otrzymaniem z egzaminu ósmoklasisty najwyższej oceny.

28) Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach (ustalone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) i na skali centylowej (opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

29) Wyniki egzaminu obejmują wynik z:

a) języka polskiego;

b) matematyki;

c) języka obcego nowożytnego;

d) przedmiotu do wyboru.

30) Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:

a) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły- w przypadku gdy uczeń spełnił warunki, o których mowa ust. 52 pkt 1 niniejszego paragrafu;

b) informację o szczegółowych wynikach egzaminu, opracowaną przez okręgową komisje egzaminacyjną- w przypadku gdy uczeń nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 52 pkt 1 niniejszego paragrafu.

31) Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły

32) Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają (przyznając punkty) egzaminatorzy, którzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty.

33) W przypadku:

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

b) wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów czy przyborów pomocniczych zabronionych do stosowania w sali egzaminacyjnej lub

c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu, a informację o zaistniałej sytuacji zamieszcza się
w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

34) W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora (podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej ucznia) niesamodzielnego rozwiązania poszczególnych zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jakichkolwiek sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie
z rozwiązań innego ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację
o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu z danego przedmiotu.

35) Uczeń lub jego rodzice:

 • a) mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin
  z danego przedmiotu;
 • b) mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty naruszone zostały przepisy dotyczące jego prowadzenia

- na zasadach określonych w art. 44 zzw oraz art. 44zzy ustawy o systemie oświaty

54. Wgląd do ocenionej pracy

 • 1) Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty czy informacji o szczegółowych wynikach tego egzaminu.
 • 2) Podczas dokonywania wglądu:
  • a) zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań zadań;
  • b) uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy egzaminacyjnej.
 • 3) Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów przyznanych przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dokonania wglądu.

Rozdział VII

Uczniowie szkoły

Rodzaje nagród i kar oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody
i odwoływania się od kary.

 

 • 70.

1. Każdy organ szkoły może nagradzać ucznia za:

1) rzetelną naukę i aktywność społeczną (w tym wolontariacką);

2) wzorową postawę;

3) wybitne osiągnięcia;

4) dzielność i odwagę;

5) aktywność sportową.

2. Nagradzanie wymienione w ust. 1 mogą szczegółowo określać regulaminy poszczególnych organów szkoły.

3. Rodzaje przyznawanych nagród:

1) ustna pochwała wychowawcy klasy;

2) ustna pochwała dyrektora szkoły;

3) list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia;

4) list gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia;

5) dyplom pochwalny dla ucznia wypisany przez wychowawcę;

6) nagroda rzeczowa.

4. Warunkiem przyznania uczniowi nagrody wymienionej w ust. 3 pkt 1 jest powzięcie informacji przez wychowawcę o zachowaniu ucznia godnym pochwały.

5. Warunkiem przyznania nagród wymienionych w ust. 3 pkt 2-6 jest wniosek nauczyciela, wychowawcy bądź osoby reprezentującej stowarzyszenie działające na rzecz dzieci do dyrektora szkoły potwierdzający szczególne osiągnięcia ucznia lub dyplom, zaświadczenie
o uzyskanych wysokich wynikach w konkursach i zawodach międzyszkolnych, wojewódzkich lub ogólnokrajowych, uchwała rady pedagogicznej o promowaniu lub ukończeniu szkoły z wyróżnieniem.

6. Przyjmuje się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

1) W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody osoba lub organ szkoły może złożyć uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły; w przypadku nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły – do organu prowadzącego szkołę.

2) Wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni;

3) Dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek
i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi ustaleniami.

4) Rozstrzygnięcia dyrektora (odpowiednio organ prowadzący szkołę)szkoły są ostateczne.

7. Uczeń może być ukarany za rozmyślne łamanie statutu szkoły podstawowej następującymi karami:

1) upomnienie wychowawcy klasy na forum klasy lub szkoły;

2) upomnienie dyrektora szkoły w obecności klasy;

3) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów;

4) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz – karę nakłada dyrektor szkoły;

5) czasowego zawieszenia praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w tym wycieczkach, imprezach szkolnych;

6) wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej – karę nakłada dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli uczących w danym etapie edukacyjnym i samorządu uczniowskiego. Karę tę nakłada dyrektor w przypadku rażącego naruszenia postanowień zawartych w statucie szkoły a szczególnie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa swego i innych, narażania życia lub zdrowia swego i innych.

8. Szkoła ma obowiązek pisemnie poinformować rodziców ucznia o przyznaniu nagrody bądź zastosowanej wobec niego karze.

9. Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.

10. Uczeń może wystąpić o złagodzenie lub zawieszenie wykonania kary w terminie do 7 dni. Ustala się następujący tryb odwołania od nałożonej kary:

1) w pierwszej kolejności uczeń zwraca się do osoby udzielającej karę;

2) następnie do wychowawcy klasy i samorządu uczniowskiego;

3) wychowawca po wysłuchaniu opinii samorządu informuje o swoim stanowisku
w terminie 3 dni;

4) uczeń lub jego rodzice wnoszą do dyrektora szkoły pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie zasadności udzielania kary w terminie do 3 dni od otrzymania informacji od wychowawcy i samorządu uczniów;

5) dyrektor powołuje komisję do powtórnego zbadania sprawy. W skład komisji wchodzą:

a) wychowawca klasy;

b) przedstawiciel Rady Rodziców klasy;

c) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6) komisja ma obowiązek wysłuchania ucznia i jego rodziców;

7) w terminie co najmniej 1 tygodnia komisja na piśmie przedstawia swoją opinię dyrektorowi szkoły w tej sprawie;

8) na podstawie opinii, dyrektor w terminie do 2 tygodni od otrzymania prośby
o odwołania, podejmuje decyzję , którą na piśmie przedkłada rodzicom;

9) w przypadku wątpliwości sprawę rozstrzyga Rada Pedagogiczna lub Kurator Oświaty.

 

 

Warunki pobytu ucznia w szkole zapewniające uczniom bhp.

 

 • 71.

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

1) zapewnienia sobie i innym uczniom oraz osobom dorosłym bezpieczeństwa poprzez nie narażanie swego zdrowia i życia lub innych osób;

2) unikać nałogów;

3) dbać o higienę osobistą;

4) przeciwstawiać się wszelkim przejawom agresji, przemocy fizycznej i psychicznej;

5) w stosunku do młodszych, słabszych i krzywdzonych przyjmować zawsze postawę gotowości, niesienia pomocy i służenia innym swoimi wiadomościami i umiejętnościami.

 

 

Obowiązki ucznia.

 • 72.

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły zwłaszcza dotyczących:

 1) przebywania po zakończonych zajęciach w szkole wyłącznie pod opieką nauczyciela;

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

3) przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych;

4) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych przynosząc usprawiedliwienie do 3 dni po stawieniu się do szkoły:

a) usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach; oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców,

b) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia),

c) uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach.

 5) starannego wykonywania prac domowych;

6) przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki, sali gimnastycznej;

7) poszanowania mienia szkolnego. Za zniszczenie mienia szkolnego uczeń lub jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i są zobowiązani do uiszczenia aktualnej wartości zniszczonego mienia, wraz z kosztami związanymi z całkowitym usunięciem szkód;

8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkolnych. Dbać o kulturę języka.

2. Strój ucznia:

1) w szkole obowiązuje strój codzienny i galowy;

2) uczeń może nosić dowolny strój codzienny, zapewniający schludny wygląd, pozbawiony jednak nadmiernej ekstrawagancji i oznak przynależności do grup nieformalnych i sekt;

 3) strój codzienny ucznia może mieć dowolną kolorystykę, ale musi spełniać następujące warunki:

 a) powinien być skromny, czysty, wyprasowany i dostosowany do pory roku,

 b) nie może odsłaniać ramion, biustu, brzucha i bioder,

 c) długość spódniczek i szortów nie może być krótsza niż do połowy uda,

 d) zabronione jest stosowanie makijażu, koloryzacji włosów i paznokci oraz wyzywających ozdób i ekstrawaganckich fryzur.

4) strój galowy jest obowiązkowym ubiorem podczas: uroczystości szkolnych, grupowych lub indywidualnych wyjść pozaszkolnych w charakterze reprezentacji, imprez okolicznościowych;

5) strój galowy chłopców składa się z białej koszuli, długich granatowych lub czarnych spodni oraz ciemnego obuwia, strój galowy dziewcząt z białej bluzki lub koszuli, granatowej lub czarnej spódnicy – nie krótszej niż 10 cm. nad kolano ;

6) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne, nie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu;

 7) uczeń ma obowiązek przestrzegać higieny osobistej oraz estetyki.

 

3. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

1) w szkole obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

2) w sytuacjach nagłych, za zgodą nauczyciela, uczeń może włączyć telefon komórkowy
i skontaktować się z rodzicem;

3) podczas pobytu w szkole zabrania się fotografowania i nagrywania;

4) łamanie przepisów zawartych w ust. 1 – 3 skutkuje odebraniem telefonu komórkowego lub innego urządzenia po wcześniejszym jego wyłączeniu przez ucznia, złożeniem
w depozycie w sekretariacie szkoły, wezwaniem rodzica po odbiór urządzenia.

4. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne przynoszone przez ucznia na teren szkoły.

5. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do nauczycieli
i pracownika obsługi oraz pozostałych uczniów.

6. Zabrania się uczniom używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

 

Prawa ucznia.

 • 73.

 

 • Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, na wycieczkach zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, jak również do ochrony i poszanowania jego godności osobistej;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym i wychowawczym;

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły; a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

5) prawo do nauki religii na pisemne życzenie rodziców;

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7) zaznajomienia ze szczegółowymi zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;

8) znajomości celów lekcji, zadań lekcyjnych do jasnej i zrozumiałej dla niego treści lekcji;

9) pomocy w przypadku trudności w nauce;

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych księgozbiorów biblioteki;

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole.

2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1) w pierwszej kolejności uczeń zwraca się do wychowawcy klasy i samorządu uczniowskiego;

2) wychowawca po wysłuchaniu opinii Samorządu informuje o swoim stanowisku w terminie 3 dni;

3) uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły pisemną informację o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku niepomyślnego załatwienia sprawy;

4) dyrektor powołuje komisję do powtórnego zbadania sprawy. W skład komisji wchodzą:

a)wychowawca klasy,

b)przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

c)przedstawiciel Rady Rodziców.

5) komisja ma obowiązek wysłuchania ucznia, jego rodziców i inne osoby bezpośrednio związane z naruszaniem praw ucznia;

6) w terminie co najmniej 1 tygodnia komisja na piśmie przedstawia swoją opinie dyrektorowi szkoły w tej sprawie;

7) na podstawie opinii, dyrektor w terminie do 2 tygodni od otrzymania prośby o odwołania, podejmuje decyzję, którą na piśmie przedkłada rodzicom;

8) w przypadku wątpliwości sprawę rozstrzyga Rada Pedagogiczna lub Kurator Oświaty.

 

 

Rozdział VIII

Zasady rekrutacji

Tryb przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej

 • 74.
  • Dziecko pomiędzy 7, a 18 rokiem życia podlega obowiązkowi szkolnemu.

2. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko o jeden rok szkolny.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły może odroczyć (na wniosek rodziców) rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego
w danym roku szkolnym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 9 lat.

4. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić (w drodze decyzji) na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny

z dyrektorem.(za wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

6. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły należy do zadań dyrektora.

7. W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego obowiązek szkolny) dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły
w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego.

 

 • 75.

1. Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci,
w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

2.Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie  szkoły;

 2) na prośbę rodziców– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole może również rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:

 • 1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub
 • 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, zwolnione jest z odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (terminy składania dokumentów) do szkoły określa organ prowadzący.
 • Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie i na warunkach określonych w ustawie prawo oświatowe oraz uchwale Rady Gminy Łącko.
 • Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie szkoły.

 

 

 • 76.
 • Dziecko przybywające z zagranicy przyjmowane jest do szkoły na zasadach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. Jeżeli przyjęcie tego dziecka odbywa się w trakcie roku szkolnego o jego przyjęciu decyduje dyrektor.
 • Przyjmowanie uczniów z zagranicy oraz przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej, szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej czy szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej tego samego lub innego typu reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących
  w systemach oświaty innych państw oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

 • 77.

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 78.
  • Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.
  • Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:
 • 1) flagę narodową;
 • 2) hymn narodowy,
 • 3) logo szkoły.
 • Flaga narodowa to symbol państwowy, do którego należy odnosić się z należną czcią
  i szacunkiem.
 • Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
 • 1) święta państwowe: Święto Odzyskania Niepodległości, rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 • 2) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
 • 3) uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły oraz uroczystości okolicznościowe;
 • W czasie żałoby narodowej ogłoszonej przez Prezydenta RP, wywieszona flaga jest ozdobiona czarnym kirem.
 • Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiącą odbicie
  i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażającą uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji narodu polskiego.
 • Hymn powinien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas uroczystości państwowych i szkolnych.
 • Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy przez mężczyzn.
 • Śpiewanie hymnu poprzedza komenda prowadzącego: Baczność. Do hymnu państwowego.
 • Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym jednostki i prezentowane jest na witrynie internetowej naszej szkoły.
 • 79.
 • Każdy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem.
 • Uczniowie występują w strojach odświętnych.
 • Uroczystość składa się z:
 • 1) części oficjalnej ( odśpiewanie hymnu państwowego );
 • 2) powitanie uczniów (okolicznościowe przemówienie);
 • 3) cześć artystyczna
 • 4) części końcowej- pierwsza godzina z wychowawcą.

 

 • 80.

1.       Ślubowanie klas pierwszych jest przygotowywane przez wychowawców klas pierwszych
i Samorząd Uczniowski.

 • Uroczystość składa się z:
 • 1) części artystycznej;
 • 2) części oficjalnej (odśpiewanie hymnu państwowego oraz hymnu szkoły, złożenia przysięgi, pasowania na ucznia).
 • Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność.
 • Przedstawiciele klas pierwszych wychodzą na środek sali. Pierwszoklasiści maja wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę godła i flagi i w skupieniu powtarzaja słowa roty ślubowania czytanej przez dyrektora lub wychowawcę :

Ślubuję być dobrym Polakiem,

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować kiedy urosnę.

Będę starał się być dobrym kolegą,

Swym zachowaniem i nauką

Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. - Ślubuję.

 • Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię mówi:

Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej w Szczereżu.

 • Pierwszoklasiści otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 

 • 81.

 

 • Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem.
 • Uczniowie występują w strojach odświętnych.
 • Uroczystość składa się z:
 • 1) części oficjalnej ( odśpiewanie hymnu państwowego );
 • 2) pożegnania absolwentów klas ósmych (okolicznościowe przemówienie, wręczanie nagród i świadectw absolwentom);.
 • 3) części artystycznej.

 

 • 82.

 

Uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły podstawowej w Szczereżu:

 • 1) Rozpoczęcie roku szkolnego (1 IX );
 • 2) Dzień Edukacji Narodowej (14 X );
 • 3) Ślubowanie uczniów klas pierwszych (X-XI);
 • 4) Święto Odzyskania Niepodległości (11 XI);
 • 5) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 V);
 • 6) Zakończenie roku szkolnego, ceremonia pożegnania klas ósmych (VIII).

 

 • 83.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

 • 84.

 Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 • 85.

1.Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna.

2) Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie prawa wewnątrzszkolne muszą być z nim zgodne.

3.Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

4. Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu
i podaje do publicznej informacji.

 • 86.

Uchwalony na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu ……….............2017r; obowiązuje od 01.12.2017r.